Mottaker: Finansdepartementet
Mottakers saksnr.: 17/692
Tema: Nærings- og innovasjonspolitikk ,
Høringen svarer på: Høring – forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen
Dato for vårt høringssvar: 6. august, 2021

Akademikernes høringssvar- forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen

Akademikerne støtter hovedelementene i det nye forslaget, og mener det vil bidra til enklere og mer forutsigbar skattlegging.

Vi viser til Finansdepartementets høring datert 7. juni 2021 med forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen.

Norske kunnskapsintensive vekstselskaper trenger akademikertalenter fra både Norge og utlandet, og Norge trenger disse vekstselskapene og talentene for å skape morgendagens næringsliv. En god og lett forståelig opsjonsskatteordning er et viktig virkemiddel for dette.

Akademikerne støtter hovedelementene i det nye forslaget, og mener det vil bidra til enklere og mer forutsigbar skattlegging.

Vi har imidlertid noen bemerkninger.

Grensene for antall årsverk, driftsinntekter, balansesum og alder på selskapet er foreslått å økes til samme nivå som i den gjeldende svenske ordningen: med opptil 50 ansatte, samlede driftsinntekter og balansesum på opptil 80 millioner kroner og at selskapet ikke kan være eldre enn ti år.

Svenskene er allerede i gang med å utvide sin ordning. Vi mener derfor at grensene bør økes ytterligere. I en Menon-rapport[1] på oppdrag fra Akademikerne (2020), foreslås grensene satt til 100 ansatte og 100 millioner kroner i driftsinntekter og balansesum på avtaletidspunktet. Det pekes også på at ordningen ikke bør knyttes til selskapets alder. Kunnskapsintensive bedrifter trenger ofte lang utviklingstid før selskapets tjenester og produkter kan kommersialiseres, som for eksempel innen biotech, livsvitenskap og avansert materialer og teknologi.

Selskaper med eksisterende opsjonsavtaler bør kunne konvertere disse til den nye ordningen.

Ordningen bør evalueres etter noe tid for å se om den har de effektene vi håper på.


[1] https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-97-Akademikere-og-entrepren%C3%B8rskap.pdf