Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 19/5677
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring Forskrift om utdanningsstøtte
Dato for vårt høringssvar: 20. februar, 2020

Akademikernes høringssvar- Forskrift om utdanningsstøtte

Akademikerne støtter i all hovedsak forslagene fra kunnskapsdepartementet til forskrift om utdanningsstøtte for 2020-2021, men har følgende utdypende kommentarer til forslagene:

• Akademikerne støtter forslaget om å oppheve kravet om at deltidsutdanning må være minst 50% av fulltidsutdanning.

• Akademikerne er positive til at det legges opp til at også personer under 30 år som har forsørgeransvar for barn under 16 år kan motta tilleggslån.

• Akademikerne er positive til at man hever aldersgrensen for mulighetene for opptak av fullt lån, ville imidlertid ha foretrukket en modell der aldersgrenser til fordel for en raskere nedbetaling av lån eller en modell basert på total gjeldsbyrde slik det ble foreslått i NOU 2019:12.

Akademikerne støtter i all hovedsak forslagene fra kunnskapsdepartementet til forskrift om utdanningsstøtte for 2020-2021, men har følgende utdypende kommentarer til forslagene:

Oppheve kravet om at deltidsutdanning må være minst 50% av fulltidsutdanning

For å tilpasse dagens regler til behovene knyttet til livslang læring er det meget positivt at man fjerner den nedre grensen på 50% studiebelastning samt at man knytter mulighetene til opptak av lån til den reelle studiebelastningen heller enn å benytte et trinnvist system. Dette kan være nyttig for personer som for eksempel ønsker å delta i deltidspermisjon med redusert lønn for å delta i etter- og videreutdanning

Tilleggslån for personer over 30 år og søkere med forsørgeransvar for barn under 16 år

Akademikerne var opprinnelig skeptiske til forslaget i NOU 2019:12 (Markussen-utvalget) der et potensielt tilleggslån for etter- og

videreutdanning skulle begrenses til personer over 30 år. Vår skepsis bygget på at en slik aldersgrense ikke ville ta hensyn til at også personer under 30 år kan oppleve store økonomiske forpliktelser som et hinder for å delta i etterog videreutdanning.

Akademikerne er derfor positive til at det legges opp til at også personer under 30 år som har forsørgeransvar for barn under 16 år kan motta tilleggslån.

Heving av aldersgrenser for mottak av fullt lån fra Lånekassen

Akademikerne er positive til at man hever aldersgrensen for mulighetene for opptak av fullt lån. Stadig flere arbeidstakere vil i tiden fremover ha behov for å oppdatere egen kompetanse og i den sammenheng ha behov for livsoppholdsstøtte under studiene.

Akademikerne ville imidlertid ha foretrukket en modell der aldersgrenser til fordel for en raskere nedbetaling av lån eller en modell basert på total gjeldsbyrde slik det ble foreslått i NOU 2019:12. Blant eldre personer som deltar i etter- og videreutdanning er det vanlig med kortere utdanningsløp heller enn fulle grader. Samtidig kan slike studenter har økonomiske forpliktelser som gjør det krevende å leve på støtte fra lånekassen, spesielt den reduserte støtten for personer over 45 år. For denne gruppen er det derfor viktig å ha muligheten til å kunne ta opp fullt lån over kortere perioder samtidig som de har gode utsikter for å betale ned gjelden før pensjonstid siden utdanningen kan styrke sjansene til å komme raskt tilbake i arbeid.