Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/2028
Tema: Forskning og utdanning , Koronakrisen ,
Høringen svarer på: Høring Forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus (Covid-19)
Dato for vårt høringssvar: 11. mai, 2020

Akademikernes høringssvar- Forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus (Covid-19)

Akademikerne støtter forslaget om å midlertidig oppheve inntektsgrensene for avkorting av stipend fra Lånekassen for en avgrenset gruppe studenter, inkludert studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter som melder seg til tjeneste i forbindelse med krisen, og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til covid-19-utbruddet gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

Vi viser til høringsbrev av 8. mai 2020 om forslag til forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus (Covid-19).

Forslagene til forskriftsendringer følger, som departementet skriver, av Stortingets anmodningsvedtak nr. 410 og 456 (2019-2020), Prop. 67 S og Prop 73 S (2019-2020) og påfølgende Innst. 216 S og Innst. 233 S (2019-2020). Akademikerne har således ingen kommentarer til bakgrunnen for forslagene til forskriftsendringer.

Til forslaget om regler om tilleggslån mener Akademikerne at Lånekassen bør kunne legge til grunn et mest mulig vidt spekter av dokumentasjon på nedgang i inntekt for å oppnå vilkåret for lån og omgjøring til stipend.

Akademikerne mener den foreslåtte muligheten for å trekke søknad om lån og stipend for å heller kvalifisere for dagpenger, uten at det påvirker antall år man kan få lån og stipend fra Lånekassen, er hensiktsmessig.

Akademikerne støtter forslaget om å midlertidig oppheve inntektsgrensene for avkorting av stipend fra Lånekassen for en avgrenset gruppe studenter, inkludert studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter som melder seg til tjeneste i forbindelse med krisen, og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til covid-19-utbruddet gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.