Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 21/3483
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
Dato for vårt høringssvar: 15. september, 2021

Akademikernes høringssvar- Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarb

Akademikerne har ingen innvendinger til forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

Akademikerne støtter at det utvikles en masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere. Vi er positive til tiltak som styrker kompetansen i det tverrfaglige behandlingstilbudet i psykiske helsetjenester. Behovet for sykepleiefaglig kompetanse innen psykisk helsefag-området er stort, og masterutdanningen må bygge på og avgrenses til, nettopp sykepleiefaglig kompetanse.

Akademikerne viser til høringsbrev av 21. juni 2021 og takker for muligheten til å inngi innspill.

Akademikerne har ingen innvendinger til forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

Akademikerne støtter at det utvikles en masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere. Vi er positive til tiltak som styrker kompetansen i det tverrfaglige behandlingstilbudet i psykiske helsetjenester. Behovet for sykepleiefaglig kompetanse innen psykisk helsefag-området er stort, og masterutdanningen må bygge på og avgrenses til, nettopp sykepleiefaglig kompetanse. Vi savner en tydelighet og klar avgrensning av sykepleierens rolle, ansvar og oppgaver opp mot andre profesjoner i helsetjenesten.

Målene for læringsutbytte i to-årsperioden er svært ambisiøse. Det fremstår urealistisk å få inngående kunnskap om så mange ulike tema innenfor de gitte rammene til en masterutdanning på 120 studiepoeng og med 10 ukers klinisk praksis. Forslaget må tydeliggjøre og konkretisere sykepleierens kompetanse og myndighet, og avgrense disse opp mot oppgaver som ligger til andre faggrupper i det tverrfaglige samarbeidet. Dette gjelder spesielt innenfor utreding, diagnostikk og behandling som ligger i legers og psykologers kompetanse.

Akademikerne savner et klart fokus på tverrfaglig samarbeid og rolleforståelse i forslaget. Forskriften bør tydeligere beskrive opplæring av ferdigheter og kompetanse i samhandlingsmetodikk og tverrfaglig samarbeid.