Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 21/574
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring om forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 og forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021
Dato for vårt høringssvar: 22. februar, 2021

Akademikernes høringssvar- forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 og forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021

Akademikerne mener at stipendandelen i tilleggsstøtten burde ha vært høyere slik at 2/3 gis som stipend. Vi mener at det er urimelig at «koronastudentene», i tillegg til alle sosiale og faglige utfordringer, skal sitte igjen med et betydelig høyere studielån etter endt utdanning enn studenter i normaltid. Vi mener det er usosialt og urettferdig at studenter skal motta mesteparten av krisestøtten som lån, i motsetning til andre grupper i samfunnet.

Akademikerne er også kritisk til at studenter som begynte høsten 2020, og som aldri fikk den ekstrajobben de ellers ville ha fått, ikke treffes av pakken.

Vi viser til høringsbrev av 9. februar 2021 om høring av forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 og forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021.

Regjeringen foreslår at det våren 2021 gis et tilbud om tilleggslån til studenter og voksne elever i videregående opplæring, inkludert en mindre gruppe voksne elever med ungdomsrett. Tilleggslånet vil være på 26 000 kroner, med en stipendandel på 40 pst. tilsvarende 10 400 kroner.

Akademikerne mener at stipendandelen i tilleggsstøtten burde ha vært høyere slik at 2/3 gis som stipend. Vi mener at det er urimelig at «koronastudentene», i tillegg til alle sosiale og faglige utfordringer, skal sitte igjen med et betydelig høyere studielån etter endt utdanning enn studenter i normaltid. Vi mener det er usosialt og urettferdig at studenter skal motta mesteparten av krisestøtten som lån, i motsetning til andre grupper i samfunnet.

Akademikerne er også kritisk til at studenter som begynte høsten 2020, og som aldri fikk den ekstrajobben de ellers ville ha fått, ikke treffes av pakken.

Akademikerne mener at:

· Tilleggslånet bør være behovsprøvd. Studenter som har mistet all inntekt, skal kunne søke om å få dette kompensert med opptil 26 000,- som foreslått. 2/3 av dette bør være stipend.

· Ved delvis inntektsbortfall kompenseres de slik at de totalt (inkl. jobbinntekt) har minimum 15 000,- til livsopphold per måned i perioden januar-juni 2021. 2/3 av ekstrastøtten tildeles som stipend.

· Det må legges til rette for at ordningen også treffer studenter som ikke har hatt mulighet til å få seg jobb grunnet korona, som 2020-kullet.

Ved en større grad av behovsprøving vil dette forslaget treffe noe færre studenter enn regjeringens forslag, samtidig som det gis en høyere stipendandel. Det mener vi vil være en mer sosial fordeling av midlene, og det vil bidra til å redusere lånebelastningen til de som mottar støtte.

På generell basis mener Akademikerne av studiestøtten må opp til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det vil bidra til at mange flere kan studere på heltid, studentene fullfører raskere og samfunnet får flere raskere i arbeid.