Mottaker: Justis- og beredskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/1692 - TME
Tema: Koronakrisen ,
Høringen svarer på: Høring – forlengelse av varigheten av koronaloven
Dato for vårt høringssvar: 7. april, 2020

Akademikernes høringssvar- forlengelse av varigheten av koronaloven

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å forlenge koronaloven med en måned, dvs. til 27. mai 2020. I tillegg har departementet blant annet bedt om høringsinstansenes syn på om det er lover som bør tilføyes eller tas ut av opplistingen over lover omfattet av koronaloven. Akademikerne er åpne for å forlenge koronaloven med en måned dersom behovet for dette er til stede på tidspunktet for koronalovens utløpsdato. Akademikerne mener videre det kan være grunnlag for å ta helseberedskapsloven og smittevernloven ut av opplistingen av lover som er omfattet av koronaloven.

Høring – forlengelse av varigheten av koronaloven

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 1. april 2020. 1. Forslaget om å forlenge loven en måned - § 7 Akademikerne er åpne for å forlenge koronaloven med en måned, dvs til 27. mai 2020, dersom behovet for dette er til stede på tidspunktet for koronalovens utløpsdato. Vi har merket oss at departementet i høringsnotatet pkt. 1 påpeker at de også vil ta hensyn til erfaringer med loven i tiden etter at dette høringsnotatet er sendt ut, før en proposisjon med forslag om forlengelse eventuelt blir fremmet. Dette er viktig, siden behovet for og nødvendigheten av å forlenge loven må være gjenstand for løpende vurdering. Vi vil understreke viktigheten av at koronaloven kun skal benyttes i hastetilfeller som følge av koronasituasjonen. For øvrige tilfeller må ordinær lovgivningsprosess følges. Et godt trepartssamarbeid forutsetter at tariffavtalte løsninger prioriteres og respekteres, og at alle hovedorganisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden involveres før fullmaktene i koronaloven benyttes og før næringslivs- og arbeidslivstiltak utformes. På lokalt nivå må også arbeidslivets spilleregler følges, herunder drøftingsplikten i lov- og tariffbestemmelser. Akademikerne følger nøye denne utviklingen.

2. Lover omfattet av koronaloven - § 2 Departementet har i høringsnotatet pkt. 3.2 bedt om høringsinstansenes syn på om det er lover som bør tilføyes eller tas ut av opplistingen i koronaloven § 2. Slik vi ser det kan det være grunnlag for å ta helseberedskapsloven og smittevernloven ut av § 2. Dette er lover som i sin tid fulgte ordinære høringsprosesser og regulerer vidtgående fullmaktsbestemmelser ved kriser, eller ved allmennfarlig smittsom sykdom som truer folkehelsen. Lovene tar følgelig høyde for slike situasjoner som den vi nå er i. Vi stiller derfor spørsmål ved nødvendigheten av at disse to lovene er inntatt i koronaloven § 2, og mener det kan være grunnlag for å ta dem ut.

3. Forslaget om å endre varslingstidspunktet - § 5 Departementet foreslår en endring i koronaloven § 5 om tidspunktet for når Stortinget skal meddeles forskrifter etter loven, jf. høringsnotatet pkt. 3.3. Akademikerne støtter forslaget. Vi er enig i at det kan være hensiktsmessig at meddelelsesplikten ikke knyttes til kunngjøringstidspunktet, men til tidspunktet for vedtak i statsråd.

4. Avsluttende merknader Vi vil også vise til Juristforbundets høringssvar når det gjelder deres anmodning til departementet om å vurdere og åpne for at rettsmøte som fjernmøte bør være hovedregelen for noen typer sivile saker, som for eksempel visse saker etter konkurslovgivningen, visse saker etter gjeldsordningsloven og visse saker om midlertidig sikring, jf. koronaloven § 2. Etter vår vurdering vil forslaget om å videreføre koronaloven med en måned kunne ha økonomiske og administrative konsekvenser, i motsetning til hva høringsnotatet pkt. 4 gir uttrykk for. Vi forutsetter at dette vurderes nærmere før proposisjonen fremlegges for Stortinget