Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet
Mottakers saksnr.: 22/694-
Tema: Koronakrisen ,
Høringen svarer på: Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat
Dato for vårt høringssvar: 1. mars, 2022

Akademikernes høringssvar- forlengelse av reglene om koronasertifikat

Akademikerne har avgitt svar på Helse- og omsorgsdepartementets høring om forlengelse av reglene om koronasertifikat. Akademikerne er på overordnet nivå tilhenger av at man i størst mulig grad forsøker å unngå nasjonale pålegg, og at flest mulig beslutninger knyttet til tiltaksbyrde tas lokalt. Vi avviser ikke bruk av koronasertifikat, men vi anser dette som et lite egnet virkemiddel i arbeidslivet.

Vi viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet om forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Akademikerne er på overordnet nivå tilhenger av at man i størst mulig grad forsøker å unngå nasjonale pålegg, og at flest mulig beslutninger knyttet til tiltaksbyrde tas lokalt. Vi avviser ikke bruk av koronasertifikat, men vi anser dette som et lite egnet virkemiddel i arbeidslivet.

Forslaget om forlengelse av virketiden til de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat til ett år

Når det gjelder forslaget i høringsnotatet pkt. 6.1 om å videreføre smittevernlovens midlertidige regler om koronasertifikat med et helt år, til 30. juni 2023, mener vi det uansett bør holde å forlenge med seks måneder.

Nåværende midlertidige regler har så langt vært forlenget med seks måneder ad gangen. Slik Akademikerne vurderer det, bør eventuelle fremtidige forlengelser også begrenses til seks måneders-perioder for å sikre tilstrekkelig hyppig vurdering av om man har et fortsatt behov for en hjemmel om bruk av koronasertifikat som dokumentasjon.

Forslaget om bruk av koronasertifikat som dokumentasjon

I den grad de gjeldende midlertidige regler om koronasertifikat i smittevernloven videreføres, er vi enig i departementets forslag om mindre justering i smittevernloven § 4A-2 for å tydeliggjøre forholdet mellom smitteverntiltak og koronasertifikat som dokumentasjon. Vi legger til grunn at endringene ikke er av materiell art, jf. høringsnotatet pkt. 9 første avsnitt.

Særlig om koronasertifikat

Ved en videreføring av koronasertifikat av helsefaglige grunner er det viktig at dagens åpenhetsfilosofi og sikkerhetsmodell videreføres for å gi tillit til løsningen.

Vi vil fremheve at videreutvikling av koronasertifikat også i fortsettelsen må skje gjennom en åpen, transparent prosess, med bruk av åpen kildekode og bred involvering av fagmiljøer, både teknologiske, juridiske, medisinske mv. Den åpenhet vi så langt har sett omkring risikovurderingene av løsningen er tillitsskapende og må videreføres. Hensynet til personvern er grunnleggende for bruken av koronasertifikat. Koronasertifikat må også i fremtiden utformes slik at grunnlaget for «grønt pass» ikke skal opplyses når det benyttes. Det at den enkelte kan lese av og verifisere informasjonen i koronapasset er også viktig for folks tillit til løsningen.

Nærmere om koronasertifikat som differensiert smitteverntiltak i arbeidslivet

Når det gjelder koronasertifikat som differensiert smitteverntiltak i arbeidslivet, reiser det seg en rekke arbeidsrettslige problemstillinger, ikke minst knyttet til stillingsvern og personvernhensyn. Dette reiser en rekke krevende problemstillinger og må vurderes grundig i en egen høringsrunde dersom det vurderes aktuelt. Tett dialog med arbeidslivets parter er i den forbindelse svært viktig.