Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/2660
Tema: Arbeidsliv , Inkluderende arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven
Dato for vårt høringssvar: 25. oktober, 2020

Akademikernes høringssvar- endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

Akademikerne mener dette er viktig, og departementet må derfor legge til grunn at forslaget vil ha økonomiske og administrative konsekvenser.

Akademikerne viser til departementets høringsbrev datert 2. juli 2020 vedrørende forslag om å gi diskrimineringsnemnda myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling i arbeidsmiljøloven.

Akademikerne viser til sin høringsuttalelse datert 7.september 2018 til NOU 2018:6 «Varsling – verdier og vern». I sin uttalelse var Akademikerne positive til at det opprettes et eget lavterskeltilbud for å avgjøre tvister knyttet til gjengjeldelse etter varsling. Akademikerne la blant annet vekt på at et slikt tilbud vil kunne fungere som et raskt og rimelig lavterskeltilbud. Ved forslaget om å gi allerede eksisterende Diskrimineringsnemnda myndighet til å håndheve gjengjeldelses-saker, er Akademikerne i tvil om målet om raskt tilbud vil innfris. Per i dag har Diskrimineringsnemnda en saksbehandlingstid på opp mot et år. Dersom nemnda skal kunne avgjøre gjengjeldelsessaker på en effektiv måte, må den derfor tilføres ekstra ressurser for å utvide kapasiteten til nemnda.

Akademikerne mener dette er viktig, og departementet må derfor legge til grunn at forslaget vil ha økonomiske og administrative konsekvenser.

Erstatning

På prinsipielt grunnlag mener Akademikerne at sanksjoner som erstatning og oppreisning kun skal ilegges av domstolene og politimyndighetene. Spesielt har dette betydning når regler er uklare og åpner for skjønnsmessige vurderinger. Vår prinsipielle holdning er begrunnet i hensynet til rettssikkerhet.

Akademikerne ser behovet for en effektiv håndheving av varslingsregelverket, men det er ikke gitt at dette løses best ved å legge sanksjonsmulighetene til en nemnd. Diskrimineringsnemnda er per i dag tillagt myndigheten til å ilegge erstatning og oppreisning. Saker for denne nemnda gjelder blant annet diskrimineringssaker i arbeidsforhold, og slike saker kan ha mange likheter med varslingssaker i arbeidsforhold.

Akademikerne ser at det kan være gode argumenter for at saker om gjengjeldelse for varling bør underlegges tilsvarende regler som saker etter likestillings- og diskrimineringslovverket.

Akademikerne støtter derfor departementets forslag.

Akademikerne mener det samtidig bør vurderes nærmere både om nemnda bør ha påleggskompetanse også i varslingssaker. I en arbeidssituasjon vil det kunne være hensiktsmessig og viktig om nemnda kan pålegge stans av gjengjeldelse.

I tillegg bør departementet vurdere nærmere om nemnda bør kunne ilegge erstatning for økonomisk tap i gjengjeldelsessaker. Gjengjeldelse kan fort skje i form av manglende lønnsutvikling, manglende forfremmelse til høyere lønnede stillinger mv. I slike tilfeller fremstår det lite prosessøkonomisk t den som er utsatt for gjengjeldelse må gå til domstolenemed erstatningskravet.