Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/1907
Tema: Arbeidsliv , Koronakrisen ,
Dato for vårt høringssvar: 6. mai, 2020

Akademikernes høringssvar- Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidige endringer, tom 31.10.2020, i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte som er permitterte under covid-19-pandemien. Akademikerne støtter forslagene om midlertidige endringer. Dette er arbeidskraft norske bedrifter har etterspurt, og det er arbeidskraft vi vil ha bruk for når permitteringsgrunnlaget opphører. Disse arbeidstakerne vil også ha forpliktelser overfor sine arbeidsgivere. Deres mulighet for å reise tilbake til de land de kommer fra og finne arbeid der, vil også være sterkt begrenset slik situasjonen nå er.


Høring – Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-l9-pandemien

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidige endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte som er permitterte under covid-19-pandemien.

Høringen følger opp vår henvendelse den 27. april i år om fagspesialister fra land utenom EØS-området og at denne gruppen etter gjeldende rett ikke har rett til dagpenger dersom de blir permittert. I det følgende kommenteres departementets to forslag til midlertidige endringer for å ivareta denne gruppen arbeidstakere under covid-19-pandemien.

1. Forslaget om et midlertidig unntak i dagpengeforskriften

Akademikerne støtter departementets forslag om å gi et midlertidig unntak fra kravet om yrkesmessig og geografisk mobilitet (mobilitetskravet) i dagpengeforskriften, ny § 6-10.

Dette er arbeidskraft norske bedrifter har etterspurt, og det er arbeidskraft vi vil ha bruk for når permitteringsgrunnlaget opphører. Disse arbeidstakerne vil også ha forpliktelser overfor sine arbeidsgivere. Deres mulighet for å reise tilbake til de land de kommer fra og finne arbeid der, vil også være sterkt begrenset slik situasjonen nå er. Vi støtter derfor at det gjennom det midlertidige unntaket fra mobilitetskravet, legges til rette for at faglærte kan motta dagpenger under permittering så de ikke trenger å forlate landet under covid-19-pandemien.

Siden departementet foreslår at den nye midlertidige bestemmelsen inntas som ny § 6-10 i dagpengeforskriften, legger vi til grunn at det betyr at nåværende § 6-10 (midlertidig forlengelse av stønadsperioden for permitterte i fiskeforedlings- og fiskeoljeindustrien) videreføres og blir ny § 6-11 selv om dette ikke er omtalt i høringsnotatet.

2. Forslaget om midlertidig unntak i utlendingsforskriften

Akademikerne støtter videre forslaget om en midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften om opphold for faglærte arbeidstakere som er permitterte under covid-19-pandemien, ny § 6-11a.

Som departementet påpeker har utlendingsregelverket ikke egne regler for faglærte som blir permitterte, og denne gruppen har i praksis blitt ansett som arbeidsledige uten rett til dagpenger, jf. høringsnotatet pkt. 3.1. Permitterte må følgelig reise hjem hvis de ikke finner nytt arbeid eller kan få opphold på et annet grunnlag. Som redegjort for i pkt 1 ovenfor har disse faglærte en etterspurt kompetanse som det også er behov for i Norge etter at permittering på grunn av pandemien er over.

Når det gjelder kravet om at underhold etter utlendingsforskriften § 10-7 kan sikres gjennom dagpenger fra Arbeids- og velferdsetaten i henhold til folketrygdloven § 4-7, ser vi at det kan være tilfeller hvor den permitterte ikke vil oppfylle minstegrensene for underhold selv om vedkommende får rett til dagpenger. Vi ber derfor departementet følge utviklingen nøye og ut fra det vurdere behovet for en midlertidig endring også i den faste forvaltningspraksisen etter retningslinjen i UDI 2014-018 punkt 2.2, jf høringsnotatet pkt. 3.2.1.

3. Tidsperspektivet

I høringsnotatet vil forslaget til midlertidige bestemmelser være begrenset til 31. oktober i år. Pandemiens utvikling er ikke forutsigbar. Det bes derfor om at departementet tar høyde for behovet for eventuell videreføring av unntaksbestemmelsene også etter 31. oktober i år.