Mottaker: Næringskomiteen
Mottakers saksnr.: St. 22
Tema: Nærings- og innovasjonspolitikk ,
Høringen svarer på: «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser»
Dato for vårt høringssvar: 8. mai, 2019

Akademikernes høringsinnspill til stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser»

  1. Akademikerne mener at tiltak for å sikre at offentlig sektor bidrar til mer innovasjon gjennom innkjøp er nødvendig og at sektoren har et samfunnsansvar på området.
  2. Akademikerne imøteser en handlingsplan som skal konkretisere hvordan anskaffelser kan gjøres mer klima- og miljøvennlige.
  3. Akademikerne mener forslaget om å utrede bedre samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp er svært viktig.
  4. Det er viktig at offentlige anskaffelser bidrar til å styrke små og mellomstore bedrifter.
  5. Stortingsmeldingen inneholder gode tiltak knyttet til kompetanseheving for innkjøpere. Vi mener imidlertid at stortingsmeldingen kunne vært tydeligere knyttet til hvordan å få til bedre samspill mellom ansatte som har innkjøp som sin hovedoppgave.

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for over 500 millioner kroner årlig, og er dermed en svært betydelig markedsaktør. I lys av dette er det viktig å se nærmere på hvordan innkjøpsmakten kan brukes til det beste for samfunnet, og hva som skal til for å få det til. Akademikerne har lest stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser med stor interesse, og vil med dette gi vårt innspill.

Innovative offentlige anskaffelser


Akademikerne mener at tiltak for å sikre at offentlig sektor bidrar til mer innovasjon gjennom innkjøp er nødvendig og at sektoren har et samfunnsansvar på området. Dessverre behandles anskaffelsesregelverket ofte for rigid av innkjøpssiden, blant annet når det gjelder dialog med potensielle leverandører. Innkjøpere har dessverre også en tendens til å gå for langt i å beskrive konkrete løsninger og i for liten grad beskrive det konkrete behovet som skal løses. De beste ideene oppstår trolig i samspillet mellom kunde og leverandør, og dermed er tiltak som leverandørutviklingsprogrammet og innovative offentlige anskaffelser viktige. Vi merker oss imidlertid at meldingen ikke legger opp til en styrking av noen av disse tiltakene. Akademikerne hadde nok sett at regjeringen hadde høyere ambisjoner enn kun videreføring.

Det er varslet en egen stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor i løpet av 2020, som Akademikerne har gitt og vil gi utfyllende innspill til. Et poeng vi allerede har spilt inn til meldingssekretariatet som også er relevant å ta opp her, er involvering av de tillitsvalgte i innovasjonsarbeidet, herunder innovative anskaffelser. Etter vårt syn er det de ansatte som er den viktigste ressursen i innovasjonsarbeidet i offentlig sektor. De sitter nærmest brukerne, og vil ha best forståelse for hvor utfordringene er og hva man bør forsøke å gjøre noe med.

I håndboken for medarbeiderdrevet innovasjon (Regjeringen, 2011) går det med tydelighet fram at det lokale partssamarbeidet er et meget godt utgangspunkt for å få til gode innovasjonsprosesser, dersom man nyttiggjør seg ressursen de tillitsvalgte representerer. Akademikerne har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant våre tillitsvalgte, der vi blant annet undersøker hva dialogen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte dreier seg om. Når det gjelder temaet innovasjon er resultatet fra spørreundersøkelsen nedslående. Kun tre prosent av de tillitsvalgte opplyser at innovasjon er et tema som som oftest tas opp i dialogen. Videre er det kun 6 pst. som sier at de i stor grad blir lyttet til og tatt med på råd i forbindelse med temaet innovasjon. Dette mener Akademikerne er svært problematisk. Det må forstås som et tegn på at de tillitsvalgte ikke blir ansett som den viktige ressursen de er i innovasjonsprosesser.

Klima- og miljøvennlige anskaffelser


Klimautslipp er en av vår tids største utfordringer. Tiltak er avgjørende for et bærekraftig samfunn, fordi klima påvirker økonomi, velferd og biologisk mangfold på hele kloden. Også på dette feltet må offentlig sektor ta samfunnsansvar og bruke sin markedsmakt til det beste for samfunnet. Akademikerne imøteser en handlingsplan som skal konkretisere hvordan anskaffelser kan gjøres mer klima- og miljøvennlige.

Offentlige anskaffelser for å styrke SMB-segmentet


Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv, det er derfor er viktig at næringspolitikken treffer disse virksomhetene. Akademikerne har oversendt innspill til arbeidet med SMB-strategi som Næringsdepartementet holder på med, og tre av disse forslagene bidrar til å gi mindre bedrifter bedre markedsadgang til det offentlige markedet. Forslagene er å innføre en enkel kunngjøringsplikt på Doffin for anskaffelser under terskelverdi og over 100 000 kr, utforme kvalifikasjonskrav i anskaffelser slik at de ikke unødig utelukker gründere og nystartede bedrifter, og at oppdragsgiver skal ha plikt til å vurdere om kontrakter bør deles opp slik at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurransen.

Koordinering mellom offentlige aktører


Selv om offentlig sektor samlet sett representerer stor markedsmakt, så er sektoren fragmentert i ulike forvaltningsnivåer og mange virksomheter. Dette kan bidra til ineffektivitet i markedet, og være en motvirkende faktor i å få til gode, innovative anskaffelser. Særlig på kommunalt nivå er det stort potensial for å få til bedre koordinering og dermed bedre innkjøp. Akademikerne mener derfor forslaget om å utrede bedre samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp er svært viktig.

Kompetanse


Stortingsmeldingen inneholder gode tiltak knyttet til kompetanseheving for innkjøpere. Vi mener imidlertid at stortingsmeldingen kunne vært tydeligere knyttet til hvordan å få til bedre samspill mellom ansatte som har innkjøp som sin hovedoppgave (dermed ofte kompetanse på det juridiske og praktiske), og fagpersonene, som skal nyttiggjøre seg innkjøpene (og har kunnskap om behov og mer faglige forhold). Vi tror videre at de tillitsvalgte på arbeidsplassene kan bidra positivt i å sikre et bedre samspill, dersom tematikken kommer på dagsorden i den lokale partsdialogen.

Avslutningsvis vil vi si at vi er generelt positive til tiltak som bidrar til effektivisering av markedet gjennom å nyttiggjøre seg data og teknologi. Vi har imidlertid ikke gått inn i detalj i de konkrete tiltakene som er foreslått her.