Mottaker: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Mottakers saksnr.: 22/1035
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring – rapport fra et partssammensatt utvalg – sikring av feriepenger
Dato for vårt høringssvar: 20. juni, 2022

Akademikernes høringsinnspill til rapport for et partssammensatt utvalg- sikring av feriepenger

Akademikerne har avgitt høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høring – rapport fra et partssammensatt utvalg – sikring av feriepenger. Akademikerne støtter de vurderinger og tiltak som et samlet utvalg og flertall i utvalget foreslår for bedre sikring av ansattes opptjente feriepenger og mener disse fremstår målrettede og forholdsmessige ut fra behovsomfang og konsekvenser. Vi støtter videre et samlet utvalgs vurdering om ikke å foreslå endringer i ferielovens regler om varsling av ferie, fastsetting av ferie og endring av fastsatt ferie.

Det vises til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 3. mars i år om rapport fra et partssammensatt utvalg om sikring av feriepenger. Høringen har vært behandlet i Akademikernes styre. Akademikerne gir med dette sine merknader til høringen.

Generelt

Akademikerne støtter de vurderinger og tiltak som et samlet utvalg og flertall i utvalget foreslår for bedre sikring av ansattes opptjente feriepenger. Vi er enig med utvalget i at feriepenger er en opparbeidet rettighet som arbeidstakerne har. Det er derfor av avgjørende betydning at pengene utbetales til rett tid.

De tiltak som foreslås av et samlet utvalg og utvalgets flertall mener vi fremstår målrettede og forholdsmessige ut fra behovsomfang og konsekvenser. Konsekvensene av de foreslåtte tiltakene vil også være mer begrenset i omfang enn ved å innføre generelle sikringsordninger. Siden utvalget har valgt å beskrive forslag til tiltak uten tilhørende lovforslag, legger vi til grunn at departementet raskt vil følge opp denne høringen med en ny høringsrunde med lovforslag.

Vi støtter videre et samlet utvalgs vurdering om ikke å foreslå endringer i ferielovens regler om varsling av ferie, fastsetting av ferie og endring av fastsatt ferie.

Nærmere om forslagene til tiltak

Forslagene om tydeliggjøring i ferieloven (rapportens pkt. 5.5.2), utarbeidelse av veileder om feriepenger (pkt. 5.5.3) og presiseringen i kapittel 8 i arbeidsmiljøloven (pkt. 5.5.4), er tiltak som ikke medfører nye rettigheter eller plikter. Det er likevel forslag som vi mener er viktige for å øke virksomhetenes bevissthet om plikt til rettidig utbetaling av feriepenger. En veileder som kan gi anbefalinger om regnskapsmessige tiltak for å sikre at feriepengene utbetales til rett tid, vil ikke minst kunne være nyttig for mange små og mellomstore virksomheter.

Akademikerne støtter også forslaget fra et samlet utvalg om en særskilt drøftingsplikt og flertallets forslag om sikring og førtidig forfall hvis drøfting ikke fører frem (pkt. 5.5.4). Vi mener forslagene tilrettelegger for nødvendig dialog med tillitsvalgte om rettidig utbetaling av feriepenger. Det er også positivt at de tillitsvalgte i særlige tilfeller kan få konkrete handlingsmuligheter for å sikre rettidig feriepengeutbetaling.

I flertallets forslag ligger det en mulighet for at tillitsvalgte i visse tilfeller kan innhente bekreftelse fra autorisert revisor eller regnskapsfører. Dette må ses på bakgrunn av at tillitsvalgte kan oppleve usikkerhet om fremlagt informasjonen fra virksomhetene sannsynliggjør at feriepengene vil bli utbetalt til rett tid. Ikke minst kan slik innhenting være aktuelt der tillitsvalgte selv ikke innehar nødvendig økonomisk forståelse. Forslaget om å kunne innhente bekreftelse fra personer med god økonomisk forståelse har flertallet ikke fått vurdert nærmere i lys av annet regelverk, som blant annet regnskapsrettslige regler. Vi er derfor åpne for å vurdere justeringer i forslaget så lenge man kan ivareta å trygge de tillitsvalgtes usikkerhet.

Særskilt om dagens opptjeningssystem for feriepenger – EØS-retten

Vil vi avslutningsvis trekke frem at det er behov for at dagens opptjeningssystem/ utbetalingstidspunkt for feriepenger vurderes nærmere i lys av de kommende avgjørelsene fra ESA og EØS-retten.

Selv om utvalgets mandat ikke har omfattet å vurdere gjeldende opptjeningsregler i lys av EØS-retten, påpeker et samlet utvalg likevel at en EØS-rettslig vurdering av disse reglene etter omstendighetene vil kunne få betydning for utvalgets vurdering av tiltak for å sikre utbetaling av feriepenger til rett tid. Akademikerne støtter den vurderingen.