Mottaker: Finansdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/2910
Tema: Pensjon ,
Høringen svarer på: Høring - forslag om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger (videreføring av midlertidige lovregler)
Dato for vårt høringssvar: 27. oktober, 2022

Akademikernes høringsinnspill til forslag om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger (videreføring av midlertidige lovregler)

Akademikerne mener som et utgangspunkt det er positivt at Finansdepartementet vil videreføre de midlertidige lovreglene som gjør det mulig at permitterte ansatte kan fortsette som medlemmer av bedriftenes pensjonsordning. Disse midlertidige reglene som kom i stand på kort tid i 2020 var viktige i pandemi-situasjonen da permittering var svært utbredt. Vi mener allikevel at departementet bør gå lenger i å beskytte arbeidstakerne fra de svært alvorlige konsekvenser utmelding har for den enkelte. Muligheten arbeidsgiver har til økonomisk avlastning ved permittering må sees i tydelig sammenheng med konsekvensene for den enkelte i form av tapte/reduserte pensjons- og forsikringsrettigheter.

Bakgrunn

Vi viser til henvendelse datert 1. juli i år med forslag om å videreføre midlertidige regler om håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger på varig basis.

Akademikerne mener som et utgangspunkt det er positivt at Finansdepartementet vil videreføre de midlertidige lovreglene som gjør det mulig at permitterte ansatte kan fortsette som medlemmer av bedriftenes pensjonsordning. Disse midlertidige reglene som kom i stand på kort tid i 2020 var viktige i pandemi-situasjonen da permittering var svært utbredt. Vi mener allikevel at departementet bør gå lenger i å beskytte arbeidstakerne fra de svært alvorlige konsekvenser utmelding har for den enkelte. Muligheten arbeidsgiver har til økonomisk avlastning ved permittering må sees i tydelig sammenheng med konsekvensene for den enkelte i form av tapte/reduserte pensjons- og forsikringsrettigheter.

Ulempen for permitterte arbeidstakere

Bedriftenes plikt til å ha en pensjonsordning i privat sektor som omfatter sparing til alderspensjon og premiefritak ved uførhet er en svært sentral del av ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Bortfall av disse ordningene ved permittering har uforholdsmessig store konsekvenser for den enkelte. Muligheten for den enkelte til å kompensere dette gjennom private ordninger er kostbar. Prinsipielt er vi derfor av den oppfatning at arbeidstakere som er permittert skal være medlemmer i bedriftens pensjonsordning med betaling av pensjonsinnskudd og være omfattet av risikodekninger. Det bør dermed ikke være noen mulighet til å melde permitterte ut av ordningen.

Departementets forslag om videreføring av midlertidige regler

Dersom de midlertidige reglene videreføres som en varig ordning vil det være tre muligheter ved permittering:

  • Permitterte arbeidstakere kan bli stående i ordningen på vanlige vilkår.
  • Permitterte arbeidstakere meldes ut av ordningen der regelverket i pensjonsordningen regulerer dette. Arbeidstaker får tilbud om fortsettelsesforsikring.
  • Permitterte arbeidstakere kan stå i ordningen, men arbeidsgiver kan som en mellomløsning betale lavere innskudd eller la være å betale innskudd. Risikodekninger opphører med mindre arbeidsgiver dekker premien. Arbeidstaker får tilbud om fortsettelsesforsikring.

I tråd med de midlertidige reglene, legger departementet til grunn at de foreslåtte lovreglene ikke er til hinder for at de arbeidsgiverne som ønsker det, fortsatt kan betale innskudd og premie for de permitterte ansatte. Dette er viktig. Det vil også være mulig for en arbeidsgiver kun å betale for risikodekninger, slik at permitterte arbeidstakere fortsatt omfattes av innskuddsfritak og eventuelle uføre- og etterlatte dekninger. Utmelding kan etter departementets forslag benyttes overfor de arbeidstakere som etter de ordinære reglene i den enkelte ordning skulle vært meldt ut av pensjonsordningen ved permittering. Sånn sett vil disse reglene i ytterste konsekvens kunne påvirke arbeidsgivers valg av løsning i regelverket for sin pensjonsordning. Denne muligheten mener vi har så store konsekvenser for den enkelte at den ikke bør videreføres i et permanent regelverk.

Vi legger til grunn at seriøse arbeidsgivere vil ønske å sikre sine ansatte best mulig og at alle parter har en felles interesse i dette. Allikevel er det grunn til å følge med på hvordan ordningene utvikler seg.