Mottaker: Finansdepartementet
Mottakers saksnr.: 22/4989
Tema: Nærings- og innovasjonspolitikk ,
Høringen svarer på: Høring - Grunnrenteskatt på havbruk
Dato for vårt høringssvar: 3. januar, 2023

Akademikernes høringsinnspill: Grunnrenteskatt på havbruk

Akademikerne er i all hovedsak positiv til departementets forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Når avkastning hentes fra en begrenset ressurs er det rimelig at en del av denne tilfaller fellesskapet. Havbruksvirksomhet har, særlig det siste tiåret, gitt ekstraordinær avkastning (grunnrente), og vi mener grunnrenteskatt på bruk av fellesskapets ressurser er en grunnleggende god skatt.

Vi viser til departementets høringsbrev datert 28. september i år med forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra og med 1. januar 2023, samt pressemelding 18.11 med presiseringer rundt normpris.

Akademikerne er i all hovedsak positiv til departementets forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Når avkastning hentes fra en begrenset ressurs er det rimelig at en del av denne tilfaller fellesskapet. Havbruksvirksomhet har, særlig det siste tiåret, gitt ekstraordinær avkastning (grunnrente), og vi mener grunnrenteskatt på bruk av fellesskapets ressurser er en grunnleggende god skatt.

Grunnrenteskatt burde ideelt sett vært innført før næringen ble konsolidert og fikk stabil høy lønnsomhet. Det ville skapt større aksept dersom staten var med på både investeringer og overskudd, heller enn å komme inn å ta en del av overskuddet etter at investeringene er gjort. Forutsigbarhet i rammebetingelsene er viktig for å legge til rette for videre innovasjon, teknologiutvikling, klimavennlige investeringer og varige arbeidsplasser.

Det er viktig at grunnrenteskatten baseres på mest mulig reell salgspris. Akademikerne ser derfor positivt på forslaget om å bruke et normprisråd, samt bruk av faktiske kontraktspriser mellom uavhengige parter. Et normprisråd vil trolig fungere bedre enn en ren referansepris. Det vil imidlertid avhenge av den endelige utformingen av regelverket og at normprissystemet er tilstrekkelig finmasket og korrekt.