Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 22/4692
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring Forslag om endringer i skikkethetsforskriften i høyere utdanning
Dato for vårt høringssvar: 25. januar, 2023

Akademikernes høringsinnspill- Forslag om endringer i skikkethetsforskriften i høyere utdanning

Vi viser til departementets brev av 28. oktober 2022 om forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften).

Akademikerne har valgt å kun kommentere et utvalg av forslagene. Innspillet følger forslagene slik de står i høringsnotatet.

Vi viser til departementets brev av 28. oktober 2022 om forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften).

Akademikerne har valgt å kun kommentere et utvalg av forslagene. Innspillet følger forslagene slik de står i høringsnotatet.

- å innføre skikkethetsvurdering i videreutdanninger som bygger på de utdanningene som i dag er underlagt skikkethetsvurdering

En storstilt satsing på etter- og videreutdanning er nødvendig både for at samfunnet skal ha tilgang på tilstrekkelig kompetent arbeidskraft, og for at den enkelte arbeidstaker skal kunne møte arbeidslivets krav. Samtidig er det, som departementet påpeker, en rekke videreutdanninger innen særlig helse- og sosialfaglige utdanninger hvor grunnutdanningen krever skikkethetsvurdering, og enkelte av disse tar også opp studenter uten skikkethetsvurdering fra grunnutdanningen.

Akademikerne deler departementets vurdering om at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom en students skikkethet til henholdsvis grunnutdanningen og senere videreutdanning. Dette gjelder spesielt siden det ikke nødvendigvis er de samme kravene til skikkethet for de to utdanningene

Akademikerne støtter derfor forslaget om å innføre skikkethetsvurdering i videreutdanninger som bygger på de utdanningene som i dag er underlagt skikkethetsvurdering.

- å samle vurderingskriteriene i én paragraf

Dersom departementet velger å samle alle vurderingskriteriene for skikkethet i én paragraf mener Akademikerne at det foreslåtte andre alternativet er det mest hensiktsmessige.

Akademikerne støtter forslaget om å sammenfatte vurderingskriteriene i en bestemmelse. Dette vil etter vårt syn gjøre regelverket mer brukervennlig og tydeliggjøre at det er en sammensatt vurderingen som gjøres for å vurdere om man er skikket for å ivareta sårbare gruppers behov. Av de to alternative løsningsmåtene, vurderer vi alternativ nr. 2 hvor kriteriene samlet listes opp som det mest foretrukne. Vi mener dette alternativet godt ivaretar ovennevnte hensyn.

- en ny bestemmelse om at hvis studenten ikke fremlegger relevant dokumentasjon i skikkethetssaker etter oppfordring fra institusjonen, kan det få betydning for utfallet av skikkethetsvurderingen

Akademikerne deler departementets vurdering om at det vil være hensiktsmessig med en ny bestemmelse om at hvis studenten ikke fremlegger relevant dokumentasjon i skikkethetssaker etter oppfordring fra institusjonen, kan dette få betydning for utfallet av skikkethetsvurderingen, slik det ble foreslått i NOU 2020: 3 pkt. 23.3.2.4. Ut fra rettssikkerhetshensyn bør imidlertid bestemmelsen inntas i selve loven fremfor forskriften.

Å få disse alminnelige forvaltningsrettslige sakbehandlingsreglene lovfestet, mener vi vil styrke forutsigbarheten for studentene når det gjelder konsekvensen av manglende fremleggelse av etterspurt dokumentasjon. Forutsetningen er at dette er dokumentasjon som faktisk lar seg frembringe fra studentens side.

- endre benevnelsen «institusjonsansvarlig» til «skikkethetsansvarlig»

Akademikerne deler departementets vurdering at begrepet «skikkethetsansvarlig» heller enn «institusjonsansvarlig» vil tydeliggjøre hvem man skal henvende seg til ved utdanningsinstitusjonen i saker om skikkethet, og hvilket ansvar som ligger til denne funksjonen. Departementet fremhever at dette er en språklig endring som ikke har materiell betydning. Akademikerne støtter forslaget.

- materielle, språklige og strukturelle endringer knyttet til behandlingen hos skikkethetsansvarlig, jf. skikkethetsforskriften § 10. Dette gjelder blant annet presiseringer i retten til utvidet veiledning og oppfølging og informasjonsdeling på tvers av utdanningsinstitusjoner.

Akademikerne støtter forslaget om å tydeliggjøre retten til utvidet veiledning. Som departementet påpeker er dette en presisering av gjeldende praksis.

Akademikerne støtter også forslaget om å presisere at institusjonsansvarlig/skikkethetsansvarlig har taushetsplikt, og at deling av opplysninger kun kan skje til andre skikkethetsansvarlige i den utstrekning det er nødvendig for å opplyse en sak om særskilt skikkethetsvurdering. Vi legger til grunn at forslaget ikke er ment å begrense videre deling til skikkethetsnemndas øvrige medlemmer eller til vedtaksorganet, jf. høringsnotatet pkt. 11.1 siste ledd hvor det fremgår at skikkethetsnemnda «skal ha all skriftlig dokumentasjon i saken […]».

- å presisere ordlyden i bestemmelsen om vilkår i skikkethetsforskriften § 12 andre ledd for å tydeliggjøre når det er adgang til å stille vilkår

Å utestenge en student som ikke er funnet skikket i inntil fem år er en alvorlig reaksjon, og vil sannsynligvis for mange studenter føre til at de søker seg til andre studieretninger med andre eller ingen krav til skikkethet. Mennesker kan endre seg, og på samme måte som det er naturlig å stille krav om skikkethet ved opptak til videreutdanning bør det for flere søkeres del være mulig å endre de forhold som fører til uskikkethet. Å kunne stille vilkår for å endre en vurdering av uskikkethet heller enn en lengere utestengelsesperiode med påfølgende ny og fullstendig skikkethetsvurdering, er derfor en hensiktsmessig måte å gi studenter en ny sjanse samtidig som interessene til de sårbare gruppene studenten vil komme i kontakt med ivaretas.

Det er uheldig at regelverket om når det er adgang til å stille vilkår forstås og praktiseres forskjellig mellom utdanningsinstitusjonene. Akademikerne deler derfor departementets vurdering om at det er nødvendig å presisere regelverket for når vilkår kan stilles.

- å presisere ordlyden i skikkethetsforskriften § 12 tredje ledd, for å tydeliggjøre at utestengingsvedtaket også medfører at studenten er utestengt ved tilsvarende like utdanninger ved andre utdanningsinstitusjoner. Dette er først og fremst en språklig endring som ikke innebærer endringer i rettstilstanden.

Akademikerne anser at presiseringen av ordlyden i § 12 kun er en språklig endring av gjeldende rett uten reelle endringer, og støtter forslaget.