Nyheter

- Må styrke miljø- og klimakompetansen i kommune-Norge

- Kommunene har fått større ansvar for å ivareta nasjonale klima- og miljøhensyn, men mangler nødvendig fagkompetanse på området. Det er bekymringsfullt, sier Kari Sollien.

- Må styrke miljø- og klimakompetansen i kommune-Norge
Kommunene mangler nødvendig klima- og miljøkompetanse, mener Kari Sollien, leder i Akademikerne.
14. mai, 2019 – Oppdatert 14. mai, 2019

I dag la regjeringen frem nye Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023. Fylkeskommunene og kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser. De nasjonale forventningene skal bidra til at kommunene følger opp nasjonale mål, blant annet på klima og miljøområdet.

- Mange oppgaver løses best lokalt, og økt lokalt ansvar styrker lokaldemokratiet. Fagkompetanse lokalt er en forutsetning for gode beslutninger i kommunene. Regjeringen burde signalisere tydeligere at kommunene må styrke fagmiljøene innenfor klima, miljø og planlegging, sier Kari Sollien.

En ny rapport viser at miljø- og klima er et av de områdene der kommunene har svakest kompetanse i dag. Kun den juridiske kompetansen scorer svakere. De små kommunene kommer dårligst ut på alle kompetanseområder som kommunen skal dekke. I følge rapporten kan rekrutteringsproblemer blant annet knytte seg til at kommuner kan være mindre attraktive som arbeidsplass for personer med spesialkompetanse fordi fagnettverket blir for lite.

- Kommuner må intensivere innsatsen for å tiltrekke seg ansatte med lang utdanning og spisskompetanse. Små kommuner bør inngå langsiktig samarbeid med andre kommuner for å skape sterke kompetansemiljøer, foreslår Sollien. 

Bedre planlegging skal gi bærekraftige samfunn

FNs 17 bærekraftsmål skal danne grunnlaget for den kommunale og fylkeskommunale planleggingen i årene som kommer. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

- Det er flott at regjeringen legger bærekraftsmålene til grunn for sine forventninger til kommunene. Selv om utfordringene er globale finnes løsningene lokalt i det enkelte samfunnet, sier Sollien.

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Formålet er å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer. Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:

  • Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
  • Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
  • Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
  • Å skape et trygt samfunn for alle