Nyheter

- Ansatte må få sin del av overskuddet

– Når virksomhetene går godt må de ansatte som skaper verdiene, få sin del av overskuddet, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. Nye estimater viser at prisveksten i år blir større enn tidligere forutsatt og oljeprisen vil holde seg stabil. Akademikerne mener prisveksten må bli kompensert.

- Ansatte må få sin del av overskuddet
13. mars, 2019 – Oppdatert 10. april, 2019

Teknisk beregningsutvalg anslår nå en vekst i konsumprisvekst på om lag 2,4 prosent i 2019. Dette er 0,2 prosent høyere enn utvalget anslo i februar. Endringen skyldes ny informasjon som har kommet inn. 

- De siste årene har prisveksten vært høyere enn det som ble lagt til grunn ved lønnsoppgjørene. I fjor endte vi på en reallønnsvekst på 1 promille før skatt. Dette må årets lønnsoppgjør ta høyde for, sier Sollien.

Estimatene fra Teknisk beregningsutvalg danner tallgrunnlaget som årets lønnsoppgjør hviler på.
Les om
Årets nøkkeldata her: https://​akademik​erne​.no/​2​0​1​9​/​n​o​k​k​e​l​d​a​t​a​-​f​o​r​-​a​r​e​t​s​-​l​o​n​n​s​o​p​p​g​j​o​r​-​klart

Pressemelding fra TBU: https://​www​.reg​jerin​gen​.no/​n​o​/​a​k​t​u​e​l​t​/​n​y​t​t​-​a​n​s​l​a​g​-​p​a​-​p​r​i​s​v​e​k​s​t​e​n​-​i​-​2​0​1​9​-​f​r​a​-​t​b​u​-​f​o​r​-​i​n​n​t​e​k​t​s​o​p​p​g​j​o​r​e​n​e​/​i​d​2​6​3​2173/

Rapporten fra TBU: https://​www​.reg​jerin​gen​.no/​c​o​n​t​e​n​t​a​s​s​e​t​s​/​c​9​b​e​5​e​1​8​5​0​3​0​4​b​d​b​b​0​e​0​7​1​c​2​a​3​d​0​9​9​2​5​/​k​o​r​t​v​e​r​s​j​o​n​-​f​e​b​r​u​a​r​-​2​0​1​9.pdf