Nyheter

KS og Akademikerne er enige om å forlenge hovedavtalen

Forlengelsen gjelder for to år. Under forhandlingene har ulike temaer vært berørt.

KS og Akademikerne er enige om å forlenge hovedavtalen
22. januar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Leder av Akademikerne kommune Jan Olav Birkenhagen og arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø signerte avtalen fredag.

I avtalen står det at det er nedsatt tre partssammensatte arbeidsgrupper som skal arbeide med ulike tema. Arbeidsgruppene skal ta for seg arbeidskamp og pensjonsrettigheter m.m, oppfølging av rapporter fra Kompetansebehovsutvalget og forståelse og praktisering av Hovedavtalen.

Ved kommunesammenslåinger eller andre store omstillinger i sektoren mener partene i tillegg at behovet for deltakelse fra alle sammenslutningene i partssammensatte utvalg bør vurderes. Disse representantene har ansvar for å informere og koordinere eventuelle innspill fra andre organisasjoner innen samme forhandlingssammenslutning.

Partene er også enige om at organisasjoner fra alle de involverte forhandlingssammenslutningene som hovedregel skal være representert i administrative arbeidsgrupper.

Partene gjør oppmerksom på at behov for ytterligere frikjøp av tillitsvalgtressurser bør vurderes i forbindelse med større omstillinger som kommune- og regionreformen.

Som hovedregel skal tillitsvalgte innvilges permisjon med lønn for å delta i tillitsvalgtsopplæring i avtaleverket.

Partene er enige om i fellesskap å vurdere rapportene i Kompetansebehovsutvalget, med særlig blikk på konsekvenser for KS-området.