Nyheter

Akademikerne i Arbeids- og sosialkomiteen: Riktig å forkorte permitteringsperioden

Akademikerne snakket om permitteringsordningen, IA og inkludering – og arbeidslivskriminalitet i høringen.

Akademikerne i Arbeids- og sosialkomiteen: Riktig å forkorte permitteringsperioden
16. oktober, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Tirsdag la leder Kari Sollien frem Akademikernes synspunkter på statsbudsjettet under den åpne høringen i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. 

- Vi krever ikke først og fremst mer penger, men at Stortinget må kreve høyere tempo fra regjeringens side, og følge opp viktige områder i vedtak, sa Sollien. 


Dagpenger og permittering

Regjeringen foreslår å redusere omfanget av arbeidsmarkedstiltak. Dette er begrunnet med utviklingen i arbeidsmarkedet og utsiktene for 2019. Akademikerne støtter denne vurderingen. 

- Det er også riktig at regjeringen går inn for å korte ned lengden på permitteringsperioden. Utvidet adgang til permittering kan være egnet i kriseperioder, slik vi så i forbindelse med oljeprisfallet. I mer normale perioder vil dette lett hindre mobilitet og god utnyttelse av tilgjengelig kompetanse, sa Sollien. 

Akademikerne ønsker ikke ordninger som legger opp til at kompetent arbeidskraft passiviseres i lange perioder når arbeidskraften trengs andre steder. For mange betyr lange perioder at ferskvare-kunnskap, eller kunnskap som krever at den praktiseres jevnlig forvitrer. Permittering må derfor begrenses, og erstattes med annet ordinært arbeid i størst mulig grad. 

- Vi registrerer at regjeringen utsetter spørsmålet om adgangen til å ta utdanning mens man mottar dagpenger til etter at utvalget som skal se på livsopphold har levert sin innstilling. Vi oppfordrer Stortinget til fortsatt legge press for å få fortgang i saken, påpekte Sollien. 

IA-avtalen og Inkluderingsdugnad

Akademikerne ønsker å videreføre IA-avtalen med et bredt ambisjonsnivå og sterkt trepartssamarbeid om inkludering også etter 2018. I IA-avtalen har partene påtatt seg et betydelig ansvar for at de som står utenfor arbeidslivet skal komme inn. Denne ambisjonen er veldig viktig. 

- Det er en risiko for at man skyller barnet ut med badevannet. At vi ikke har nådd de resultatene vi kunne ønske betyr at vi ikke har prøvd godt nok, ikke at vi skal slutte å ta ansvar for dette. Derfor er det viktig at dugnaden ikke fører til mindre ansvarlige parter og mindre trepartsdialog om inkludering, sa Sollien. 

Innsats mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen går inn for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og overlater til de samarbeidende etater å fordele en styrking på 20 millioner. Akademikerne støtter en styrking av dette viktige arbeidet, og mener det er hensiktsmessig å overlate til de involverte etater å prioritere hvordan styrkingen best anvendes. 

- Samarbeidet på tvers av de involverte etater er krevende, ikke minst har vi opplevd at informasjonsutveksling mellom statlige etater krever sitt. I dialogen vi har om denne innsatsen har vi fra Akademikernes side vært opptatt av at politi og påtalemyndighet må bli en tydeligere drivkraft i innsatsen, påpekte Sollien.