Tilbyr løsning i sykehuskonflikten

For å skape ro i sykehusene, har Akademikerne og Legeforeningen sendt et løsningsforslag til Spekter. — Svaret fra Spekter er ikke i tråd med signalene vi har fått fra helseforetakene, sier legenes president Marit Hermansen.

Tilbyr løsning i sykehuskonflikten
20. november, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikerne ser ikke behov for forhandlinger nå og foreslår derfor kun en tariff-festing av føringene i Arbeidsrettens dom. Spekter derimot legger opptil en omfattende meklingsrunde om flere temaer, blant annet ønsker de forhandlinger om prosesser for arbeidstidsplanlegging.

- Spørsmålet om arbeidstidsplanlegging er allerede avklart av Arbeidsretten. Det er derfor helt unødvendig med mekling om dette nå. Øvrige temaer i tariffavtalen hører hjemme i hovedoppgjøret 2018, sier Hermansen.

Vil skape ro i sykehusene og sikre bedre samarbeid

Akademikere og Legeforeningen mener det nå er avgjørende å skape ro i sykehusene.

- Signalene vi har fått fra ledelsen i helseforetakene går på det samme: At vi nå legger konflikten bak oss og tilrettelegger for konstruktivt samarbeid fremover. Vårt forslag muliggjør nettopp dette. Vi kan ikke se at Spekter trekker i samme retning, sier Hermansen.

Legeforeningens forslag legger til grunn at kollektive, rullerende tjenesteplaner skal være hovedregelen i sykehusene, med mindre annet er avtalt lokalt. Ordningen er forutsigbar, gir jevn fordeling av arbeidsbelastning og hindrer forskjellsbehandling.

Arbeidsretten vektlegger i dommen at det er fagforeningene som har de nødvendige forutsetningene for å ivareta vernemessige og sosiale hensyn, når unntak fra arbeidsmiljøloven skal avtales.

Legeforeningens løsningsforslag fremmes under forutsetning av at partene kommer til enighet før behandling i Rikslønnsnemnda.

Som en del av forslaget stiller Legeforeningen seg positive til å delta i et prosjekt igangsatt av RHF-ene om legenes lønns- og kompensasjonsordninger. For å sikre et konstruktivt samarbeid, setter Legeforeningen som forutsetning at prosjektgruppen har like mange deltakere fra hver av partene.

Kan ikke videreføre unntak mot Legeforeningens vilje

Da enkelte helseforetak begynte innføringen av en ny planleggingsmetodikk, som går bort fra den etablerte praksisen med rullerende planer, kunne ikke Legeforeningen lenger gå med på de vide unntakene fra arbeidsmiljøloven. Saken var oppe i Rikslønnsnemnda, som fastsatte den nye tariffavtalen ved å gi Spekter medhold.

Akademikerne og Legeforeningen stevnet deretter Spekter for Arbeidsretten.

Flertallet i Arbeidsretten konkluderte med at Rikslønnsnemnda ikke hadde hjemmel til å videreføre unntakene fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, mot Legeforeningens vilje. Som følge av dommen i Arbeidsretten, er tariffavtalen mellom partene kjent ugyldig. Dette medfører at saken går tilbake til ny behandling i Rikslønnsnemda, med mindre partene kommer til enighet om en løsning.