Nyheter

Trygdeoppgjøret gjennomført

I år øker alderspensjonene med 4,58 prosent, og nytt grunnbeløp i folketrygden er 124 028 kroner.

Trygdeoppgjøret gjennomført
Foto: Hamed Taha/​Unsplash
23. mai, 2024 – Oppdatert 23. mai, 2024

Reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden har stor betydning for arbeidstakere, trygdede og pensjonsmottakere. Grunnbeløpet skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet slik at pensjons- og trygdesystemet står i forhold til lønnsnivået. Pensjoner under utbetaling reguleres med gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten. 

Regjeringens anslag for lønns- og prisveksten i 2024 er hhv. 5,2 prosent og 3,9 prosent. Disse anslagene legges til grunn for reguleringen samtidig som det korrigeres for avvik mellom anslag og fasit for lønns- og prisvekst i fjor.

Det gir en årsvekst i grunnbeløpet på 5,15 prosent. Pensjoner under utbetaling reguleres opp etter en årsvekst 4,58 prosent. Nytt grunnbeløp fra 1. mai er 124 028 kroner.

Akademikerne hadde felles krav med de øvrige hovedorganisasjonene Unio, LO og YS og de fire organisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Forsvarets Seniorforbund, Senior Norge og Landsforbundet for offentlige pensjonister. 

Organisasjonene la til grunn at årets regulering skjer etter reguleringsbestemmelsene. Akademikerne mener prinsipielt at reguleringen av både grunnbeløpet og løpende pensjoner må følge klare regler som gir forutsigbarhet for reguleringen. Akademikerne var pådriver for omleggingen til at pensjoner under utbetaling reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Vi ser at systemet virker og bidrar til en bedre utvikling i kjøpekraft enn det gamle systemet i tider med høy prisvekst. 

Mer info om trygdeoppgjøret finner du her.