Nyheter

Satsing på gutter og menn fremmer likestilling

– Mannsutvalget legger frem mange interessante og relevante forslag som samlet kan føre til mer likestilling mellom kjønnene, disse forslagene bør ikke havne i en skuff, sier leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg

Satsing på gutter og menn fremmer likestilling
24. april, 2024 – Oppdatert 24. april, 2024

Det regjeringsoppnevnte mannsutvalget ble satt ned høsten 2022 og fikk i oppdrag å utrede menn og gutters likestillingsutfordringer i Norge. Onsdag 24. april la de frem sin utredning med en rekke forslag som skal bidra til mer likestilling mellom kjønnene. 

– Flere av disse forslagene bør gjennomføres, denne utredningen bør ikke legges i en skuff. Å gjennomføre disse forslagene vil gi oss et mer likestilt samfunn, sier hun. 

Styrkede rettigheter for fedre 

Mannsutvalget foreslår selvstendige opptjeningsregler for fedre som skal ha foreldrepermisjon. 

– Selvstendig opptjening av foreldrepermisjon for fedre er en viktig styrking av fedres rettigheter. Det er viktig for fedre, mødre og barn, sier Randeberg. 

Lenger foreldrepermisjon og todeling 

Utvalget foreslår en todeling av foreldrepermisjonen hvor mor og far får 25 uker hver med tre uker felles permisjon og hvor den totale lengden på foreldrepermisjonen blir 53 uker. 

– Utvidet foreldrepermisjon er et spennende forslag som bør utredes nærmere, sier hun. 

Bransjesatsinger viser muligheter 

Utvalget foreslår flere bransjesatsinger som skal rette seg mot bransjer hvor et kjønn er underrepresentert. Satsinger som Jenter og teknologi” og Menn i helse” har blitt godt tatt imot, og har gitt resultater. Utvalget foreslår flere bransjesatsinger inspirert av disse. 

– Det er kjempebra at mannsutvalget foreslår flere bransjesatsinger etter modell fra suksessen med Jenter og teknologi”. Det er bra for likestillingen hvis flere menn orienterer seg mot bransjer hvor menn er underrepresentert, sier hun. 

Bra med tiltak for å utjevne kjønnsforskjeller i høyere utdanning 

Utvalget foreslår bruk av opptaksprøve og kjønnskvoter på utdanninger der det er store kjønnsskjevheter. Det er to tiltak Akademikerne støtter. Opptakssystemet for høyere utdanning skal endres og kjønnskvoter blir mest sannsynlig innført. 

På profesjonsutdanningene innen veterinær, medisin, psykologi og odontologi er det i dag store kjønnsskjevheter. 

– På veterinærstudiet er det under 10 prosent menn. Denne kjønnsubalansen forplanter seg videre i arbeidslivet. Vi er bekymret for at denne skjevheten på sikt skal gå utover tilbudet iblant annet offentlige tjenester, sier Randeberg. 

Nytt trepartssamarbeid for bedre arbeid-familie balanse 

Mannsutvalget foreslo etablering av et trepartssamarbeid for å bedre arbeid-familie-balanse i mannsdominerte bransjer 

– Akademikerne er positive til trepartssamarbeid med formål å gi en bedre balanse for arbeid-familie i mannsdominerte bransjer. Vi vil gjerne se nærmere på hvordan et slikt partssamarbeid kan se ut, sier Randeberg.