Vekst og kvalitet i masterutdanningene - NIFU-rapport 2016:40

Rapporten kartlegger veksten i norsk mastergradsutdanning, og belyser hvordan og i hvilken grad veksten i antall studieprogram og antall studenter på masternivå har påvirket kvaliteten i mastergradsstudiene.

Etter- og videreutdanning blant høyt utdannede i Norge - Status og veien videre

Status for etter- og videreutdanning med spesielt vekt på høyt utdannede, og undersøkelse av hvordan ordninger og incentiver kan forbedres i Norge.

Framtidas behov for akademikere

Fremskrivninger av behovet for akademisk arbeidskraft, fordelt på ulike utdannings- og yrkesgrupper.