Oppdragsformer i rådgivernæringen - Menon Economics

Størrelse teller - Menon Economics

Utredning av finansieringsmodeller i sykehusene - Agenda Kaupang

Respons Analyse: Slik opplever høyt utdannede hjemmekontor

SINTEF: Hvordan påvirker digitalisering akademikeryrkene?

The knowledge-intensive platform economy in the Nordic countries

Plattformøkomomiens utbredelse, muligheter og utfordringer i de nordiske landene.

Organisering av arbeidslivet: Forskjeller i skatt og tilgang på velferdsgoder - Menon-publikasjon 55-2016

Konsekvenser på individ- og samfunnsnivå av forskjeller i skatter og tilgang på velferdsordninger mellom ulike tilknytningsformer til arbeidslivet.

Organisering av uorganiserte Fafo/AFI 2017:06

Hvem er de uorganiserte? Hvilke holdninger har de uorganiserte til fagforeninger og det å organisere seg? Og hvor finner vi de organiserbare uorganiserte? Kunnskapsgrunnlag bestilt av arbeidstakerorganisasjonene.

Akademisk kompetanse: Betydningen for produktivitet, vekst og verdiskaping i Norge

Ett prosentpoengs økning i antall akademikere på en arbeidsplass gir i snitt en økt verdiskapning på 3,3 prosent, viser Menons rapport.

Framtidas behov for akademikere

Fremskrivninger av behovet for akademisk arbeidskraft, fordelt på ulike utdannings- og yrkesgrupper.