Vedtatt av Akademikernes styre 6. desember 2016.

Et skattesystem må innrettes slik at følgende hovedhensyn ivaretas; inntekter til staten (proveny), fordeling og effektivitet. I tillegg bør skattesystemet være enkelt, forutsigbart og oppleves rettferdig for å opprettholde legitimiteten.

1. Skattesystemet skal sikre velferdstjenester

Ett av hovedformålene til skatte- og avgiftssystemet er å sikre inntekter til staten, for å kunne finansiere velferdstjenester (herunder helse, omsorg, utdanning, sikkerhet mv). Akademikerne legger til grunn at norske borgere skal tilbys gode velferdstjenester, uavhengig av tilknytning til arbeidslivet. Akademikerne mener at finansieringen av velferdstjenestene i all hovedsak skal være et offentlig ansvar. Dette innebærer at skattenivået må være tilpasset finansieringsbehovet.

2. Skattesystemet skal innrettes slik at det fremmer vekst og aktivitet (fordeling)

Skattesystemet har også et fordelingsformål. For et hvert nivå på den samlede skatteinngangen mener Akademikerne at skattesystemet må innrettes slik at det fremmer vekst og aktivitet. Skattesystemets rolle er i denne sammenhengen å understøtte insentiver til å velge utdanning, arbeid, investering i næringsliv og innovasjon. Økt vekst og aktivitet gir et utvidet skattegrunnlag som er med på å styrke fundamentet for velferdsstaten.

3. Skattesystemet skal være effektivt og grønt og utformes slik at uheldige vridninger ikke oppstår.

Skattesystemet skal innrettes slik at det er mest mulig effektivt. Skattesystemet bør derfor bidra til en bedre ressursbruk, f.eks. gjennom miljøavgifter, og for øvrig utformes slik at uheldige vridninger og feilallokering av ressurser ikke oppstår. 

Skattesystemet bør i mest mulig grad være nøytralt. Når vridende skatter benyttes for å nå konkrete politiske mål må det være grunn til å tro at skattesystemet er det beste virkemiddelet for å nå disse målene. Et bredt skattegrunnlag, som fanger opp alle typer inntekter, bidrar til at skatteyterne i stor grad behandles likt. Siden det er utfordrende å unngå vridende skatter helt, er det mer effektivt med mange «små» vridende skatter enn få «store». 

Skattesystemet bør videre søke å minimere effektivitetstap knyttet til forvaltning av systemet og tidsbruk for skattebetalere.

4. Skattesystemet skal være forutsigbart, enkelt og oppleves rettferdig. 

Forenklinger i og forutsigbare rammevilkår ved oppstart og drift av næringsvirksomhet har stor betydning for bedriftenes konkurransedyktighet. Dessuten er skattesystemets legitimitet i befolkningen og næringslivet avgjørende for å oppnå høy skattemoral og tillit. Akademikerne mener derfor enkelhet, rettferdighet og forutsigbarhet skal tillegges stor vekt i skattesystemet. 

5. Skattesystemet skal være internasjonalt konkurransedyktig, men samtidig sikre at multinasjonale selskaper betaler skatt

Skal norske bedrifter være konkurransedyktige, må rammebetingelser, herunder skattesystemet, være internasjonalt konkurransedyktige. Samtidig er det viktig at Norge ikke står i spissen for et «race to the bottom» der land underbyr hverandre i skattefradrag. Internasjonal dialog og samarbeid er derfor svært viktig. Det vil framover dessuten være med internasjonal utveksling av informasjon, for å demme opp for at store multinasjonale selskaper kan unndra seg beskatning.