Vedtatt av Akademikernes styre 23. mars 2010

Likestilling og mangfold i arbeidslivet er et gode for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet. Diskriminering forekommer i Norge i forhold til kjønn, nasjonal og etnisk opprinnelse, språk, seksuell orientering, religion, livssyn, funksjonsevne og alder. For Akademikerne er det en selvfølge at alle former for diskriminering er uakseptabel og må bekjempes. En effektiv innsats for likestilling og mot diskriminering krever et kontinuerlig, langsiktig og systematisk arbeid. Arbeidslivet er en viktig arena for å fremme likestilling i det norske samfunnet. Dette arbeidet må skje gjennom trepartssamarbeid, lovgiving, avtaleverk, kunnskapsutvikling, informasjon og holdningsskapende arbeid.

  • Arbeidslivet og arbeidslivets parter har – sammen med myndighetene — et viktig ansvar for å fremme likestilling, forebygge og hindre diskriminering.
  • Medlemsforeningenes tillitsvalgte, tillitsvalgtopplæring og medlemsinformasjon er Akademikernes og medlemsforeningenes viktigste kanal for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom informasjon, opplæring og holdningsskapende tiltak.
  • Lovgiving og tariffavtaler må innrettes slik at det fremmer likestilling og hindrer diskriminering.