Nyheter

Pensjonsforliket: — Alder som oppsigelsesgrunn burde vært avskaffet

Akademikerne er glade for et bredt forlik på Stortinget, men mener politikerne burde gått lenger og opphevet alder som oppsigelsesgrunn en gang for alle.

Pensjonsforliket: -- Alder som oppsigelsesgrunn burde vært avskaffet
29. februar, 2024 – Oppdatert 01. mars, 2024

Torsdag kveld ble det klart at de fleste partiene på Stortinget, bortsett fra Fremskrittspartiet, Rødt og Pasientfokus, er enige om endringer i pensjonssystemet. Forliket innebærer at det ikke skal gjøres ytterligere endringer innenfor rammen av det som nå er avtalt de neste ti årene. 

– Vi er glade for at det er bred enighet på Stortinget. Et godt pensjonssystem krever langsiktighet og forutsigbarhet, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne, om dagens forlik.

Mange av endringene i forliket er nødvendige for at pensjonssystemet skal være bærekraftig både økonomisk og sosialt. 

Forliket innebærer blant annet:

  • Aldersgrensen for når man kan ta ut pensjon økes i takt med levealderen
  • Heving av stillingsvernet i staten til 72 år – I dag har arbeidsgiver rett til å si opp ansatte i staten når de fyller 70 år. I arbeidsmiljøloven er aldersgrensen 72.
  • Rett til dagpenger og sykepenger også etter 67 år — heves i takt med med levealdersjusteringen I dag har man ikke rett til dagpenger og begrensede rettigheter til sykepenger etter 67 år. 
  • Sliterne - det innføres en sliterordning i folketrygden etter mønster av den som i dag er tariffavtalt i privat sektor.

Akademikerne mener det er en selvfølge at eldre arbeidstakere skal ha et like godt vern som andre, og mener det er bra at aldersgrensene heves i staten. 

– Det er på høy tid at de ansatte i staten kan jobbe like lenge som andre arbeidstakere. Mange av våre medlemmer både kan og vil jobbe lengre enn til de er 70 år. 

Men Akademikerne mener politikerne burde gått lenger.

– Aldersgrensen burde vært hevet til minimum 75 år både i staten og resten av arbeidslivet fordi det er så lenge man kan ha opptjening til alderspensjon. Stadig flere må jobbe stadig lengre for å få full alderspensjon, også etter de er 72 år. 

Akademikerne mener stortinget sender doble signaler.

– Man hever grensen for når man kan ta ut pensjon, men gir samtidig arbeidsgiver rett til å si opp ansatte bare fordi de har blitt eldre. 

Partiene som har inngått forliket sier at man skal utrede tiltak for å gjøre det lettere å stå videre i arbeid utover de ordinære aldersgrensene. 

– Vi savner konkret vilje til å si at dette må innebære lovendringer der aldergrenser heves eller fjernes helt. 

Akademikerne mener også politikerne burde tatt bort muligheten arbeidsmiljøloven gir til å sette bedriftsinterne aldersgrenser helt ned til 70 år. 

Bra at det sosiale sikkerhetsnettet bedres

At de over 67 år får rett til arbeidsledighetstrygd og sykepenger er Akademikerne fornøyd med.

– Dette er en viktig forutsetning både fordi samfunnet har et økende behov for denne arbeidskraften og fordi folk må jobbe stadig lenger for å få full pensjon, sier Randeberg.

– Det er viktig å møte sliterproblematikken. Dette har stortinget gjort innenfor folketrygden. Det er viktig med et utredningsarbeid om nærmere konkretisering utover stortingets føringer. 

Akademikerne forutsetter at alle partene involveres i den nærmere utformingen av dette. 

–Pensjonsopptjeningssystemet må bidra til at det både lønner seg å jobbe lenger og er mulig for de som kan. Dette er en bærende forutsetning for oppslutningen om folketrygdens alderspensjon. 

Akademikerne er en hovedorganisasjon med 13 medlemsforeninger som organiserer 255 000 høyt utdannede.