§ 1 Formål/​mandat

Akademikerne –P skal arbeide for en differensiert og markedsrelatert lønnsdannelse basert på forhandlinger i den enkelte virksomhet eller konsern. Akademikerne –P står for en lønnspolitikk som gir markedsrelaterte forskjeller mellom bransjer, virksomheter, grupper og individer. Lønn skal brukes aktivt som et personalpolitisk virkemiddel, hvor utdannelse, kunnskap, kompetanse, innsats og ansvar belønnes. Akademikerne –P er et samarbeidsorgan med det formål at foreningene skal styrke sin posisjon overfor private arbeidsgiverforeninger og arbeidsgivere. Akademikerne –P skal prinsipalt arbeide solidarisk for at medlemsforeningene har egne avtaler med aktuelle motparter. Hvis forholdene tilsier det, kan Akademikerne –P nedsette utvalg og slutte avtaler av felles interesse for medlemsforeningene.

§ 2 Representasjon 

Medlemsforeningene utpeker faste representanter med personlige vararepresentanter til seksjonen. Ved varig forfall i oppnevningsperioden av fast representant/​vararepresentant foretar medlemsforeningen ny oppnevning. Hver medlemsforening kan møte med én representant i Akademikerne –P.

Akademikerne –P kan vedta å supplere representasjonen. 

§ 3 Valg 

Seksjonen velger selv leder og nestleder samt eventuelt arbeidsutvalg, jf. vedtektenes § 5.4. Ved valg av leder og nestleder må en kandidat oppnå minst halvparten av de avgitte stemmene for å bli valgt. Hvis ingen oppnår dette skjer omvalg mellom de to som ved første avstemming fikk flest stemmer. Leder og nestleder skal ha en uavhengig stilling i Akademikerne –P. Forening som innehar verv som leder og nestleder har i tillegg rett til slik representasjon som følger av § 2. 

Valgbar er den som er foreslått av egen forening eller av valgkomitéen. Valgene gjelder for 2 år. 

§ 4 Avstemming 

Ved avstemminger stemmer hver forening med det antall yrkesaktive, privatansatte medlemmer foreningen har pr 1. januar vedkommende år. Vedtak fattes med simpelt flertall. 

§ 5 Særlige bestemmelser 

Akademikerne –P behandler saker som medlemsforeningene eller styret tar opp og initierer virksomhet i Akademikerne i samsvar med Akademikernes vedtekter. 

Det forutsettes gjensidige orienteringer fra medlemsforeningene om alle forhold av betydning for samarbeidet i Akademikerne –P, jf § 1. 

Akademikerne –P har rett til å utpeke representanter, dersom Akademikerne engasjerer seg i samarbeid med myndigheter eller andre instanser om spørsmål som særlig berører privat sektor. 

§ 6 Administrative rutiner

Leder representerer Akademikerne ‑P utad. Møtene i samarbeidsutvalget ledes av utvalgets leder, og ved dennes fravær av nestleder. Nestleder kan for øvrig representere organisasjonen i andre sammenhenger når dette er avklart med leder/​utvalg. 

Det påhviler lederen et særlig ansvar for å bidra til åpenhet og gode samarbeids-relasjoner innad i utvalget. 

Samarbeidsutvalgets møteplan settes opp for ett år av gangen. Eventuelle endringer i møteplanen varsles medlemmene løpende og i god tid før det aktuelle møtet. 

Innkalling til møter og utarbeidingen av møteagenda utføres av utvalgets sekretær i samråd med samarbeidsutvalgets leder. Saker som medlemsforeningene ønsker behandlet, må meldes inn til utvalgets sekretær senest to uker før møtet. Møte-innkalling og saksdokumenter sendes som hovedregel syv dager før møtet avholdes. Dokumentene distribueres elektronisk og arkiveres i nettbasert styreportal. 

I særlige tilfeller kan dette fravikes. 

Akademikerne ‑P sin leder kan, i samråd med utvalgets sekretær, innkalle til ekstraordinære møter. 

Medlemmer melder møteforfall til sekretæren. 

Saker behandles i innkalte møter. Samarbeidsutvalget fatter normalt ikke vedtak. Ved behov kan utvalget behandle saker elektronisk. 

Det skal føres referat fra møtene. Referatene skal distribueres så fort som praktisk mulig. 

Akademikerne ‑P skal årlig gjennomføre en evaluering av eget arbeid. 

§ 7 Endring av retningslinjene 

Forslag om endring av retningslinjene kan først behandles av Akademikerne –P to måneder etter at det er mottatt og først en måned etter at det er sendt medlemsforeningene til underretning. Forslaget må oppnå minst 34 flertall før det kan oversendes Rådet for godkjenning. 

Vedtatt av Akademikernes råd 24.oktober 2018.