§ 1 Formål/​mandat

Akademikerne –N skal arbeide for en differensiert og markedsrelatert inntektsdannelse. Akademikerne –N står for en inntektspolitikk som gir markedsrelaterte forskjeller mellom bransjer, virksomheter, grupper og individer. 

Akademikerne –N skal utrede/​uttale seg om saker vedrørende næringsdrivendes virksomhet, behandle saker som medlemsforeningene eller styret tar opp, og initiere virksomhet i Akademikerne i samsvar med Akademikernes vedtekter, jf særlig vedtektenes § 3. Akademikerne –N forutsettes særlig å arbeide med spørsmål vedrørende kontraktsforhold, arbeidsmiljø, pensjon, skatt, regnskap og etterutdanning. 

Akademikerne –N skal utveksle og drøfte opplysninger om foreningenes retningslinjer for kommende inntektsoppgjør og om oppnådde resultater, samt gjensidige orienteringer fra medlemsforeningene om alle forhold av betydning for samarbeidet i seksjonen. 

I saker hvor det er behov for felles opptreden utad skal Akademikerne –N ivareta medlemsforeningenes interesser. Akademikerne –N har dessuten rett til å foreslå representanter, dersom Akademikerne engasjerer seg i samarbeid med myndigheter eller andre instanser om spørsmål som særlig berører næringsdrivende. 

§ 2 Representasjon 

Medlemsforeningene utpeker faste representanter med personlige vararepresentanter til Akademikerne –N. Ved varig forfall i oppnevningsperioden av fast representant/​vararepresentant foretar medlemsforeningen ny oppnevning. 

Hver medlemsforening kan møte med én representant i Akademikerne –N. Vararepresentanter kan møte med tale og forslagsrett i alle møter. Det er ønskelig at hver forening søker å få til representasjon fra både tillitsvalgte medlemmer og administrasjon i Akademikerne‑N. 

Leder representerer utvalget utad. Møtene ledes av utvalgets leder og ved dennes fravær av nestleder. 

Lederen har et særlig ansvar for å bidra til åpenhet og gode samarbeidsrelasjoner innad i Akademikerne‑N, og mellom utvalget, medlemsforeningene og Akademikernes styre. Leder har et særlig ansvar for å ta imot nye medlemmer. 

Nestleder utøver leders funksjoner ved leders fravær. Nestleder kan representere Akademikerne ‑N i andre sammenhenger når dette er avklart med leder/​Akademikerne‑N. 

Medlemmene i utvalget representerer egen forening og målbærer foreningens standpunkter. Det forventes at medlemmene forbereder saker som behandles i utvalgsmøtene i egen forening og innhenter nødvendige fullmakter. 

I utøvelsen av arbeidet skal Akademikerne‑N ha medlemsorganisasjonenes samlede interesser som rettesnor. 

Akademikerne‑N har et ansvar for å bidra til åpenhet og gode samarbeids-relasjoner i organisasjonen, herunder mellom styret, administrasjonen, medlemsforeningene og utvalgene. 

§ 3 Valg 

Akademikerne –N velger selv leder og nestleder samt eventuelt arbeidsutvalg, jf. vedtektenes § 5.4. Ved valg av leder og nestleder må en kandidat oppnå minst halvparten av de avgitte stemmene for å bli valgt. Hvis ingen oppnår dette skjer omvalg mellom de to som ved første avstemming fikk flest stemmer. 

Leder og nestleder skal ha en uavhengig stilling i Akademikerne –N. Forening som innehar verv som leder og nestleder har i tillegg rett til slik representasjon som følger av § 2. 

Valgbar er den som er foreslått av egen forening eller av valgkomitéen. 

Valgene gjelder for 2 år. 

Dersom leder må fravike i løpet av perioden, fungerer nestleder som leder fram til det er mulig å gjennomføre nyvalg. 

§ 4 Saksbehandling 

Møteplan settes opp for ett år av gangen. Eventuelle endringer i møteplanen skal varsles medlemmene løpende og i god tid før det aktuelle møtet. 

Sekretær innkaller til møter og fastsetter agenda, i samråd med leder. Innkalling går minst syv dager før møtet. For å sikre at medlemmene og vararepresentanter stiller forberedt, gjøres endelig dagsorden og møtedokumenter som hovedregel tilgjengelig syv dager før møtet. Dokumentene distribueres elektronisk og arkiveres i admincontrol. 

Akademikerne-Ns leder kan, i samråd med Akademikernes administrasjon, innkalle til ekstraordinære møter. I slike tilfeller skal leder søke å finne tidspunkt der alle ordinære medlemmer har anledning til å delta. 

Medlemmene melder forfall til administrasjonen og varsler egen vara. Møtene tar utgangspunkt i at medlemmer er tilstede gjennom hele møtet. 

Ved behov kan utvalget behandle saker elektronisk. 

Sekretær fører referat fra møtene, i samråd med leder. Vedtak skal som hovedregel formuleres og godkjennes i møtet. Referatene skal distribueres så fort som praktisk mulig, normalt innen 14 dager. Referatene gjøres tilgjengelig på admincontrol. 

Medlemsforeningene dekker selv utgifter forbundet med egen deltakelse i Akademikerne‑N. Den ordinære driften av Akademikerne‑N finansieres og forvaltes over Akademikernes driftsbudsjett. 

Akademikerne‑N skal årlig gjennomføre en evaluering av eget arbeid. 

§ 5 Avstemming 

Ved avstemming stemmer hver forening med det antall yrkesaktive medlemmer som er innrapportert til Akademikerne –N per 1. januar vedkommende år. 

Vedtak fattes med simpelt flertall. 

§ 6. Endring av retningslinjene 

Forslag om endring av retningslinjene kan først behandles av Akademikerne –N to måneder etter at det er mottatt og først en måned etter at det er sendt medlemsforeningene til underretning. Forslaget må oppnå minst 34 flertall før det kan oversendes Rådet for godkjenning. 

Vedtatt av Akademikernes råd 24. oktober 2018