§ 1 Formål/​mandat

Akademikerne –K skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår i kommuner/​fylkeskommuner, herunder en differensiert, desentralisert og markedsrelatert lønnsdannelse basert på forhandlinger i den enkelte virksomhet eller kommune/​fylkeskommune. Akademikerne –K står for en lønnspolitikk som gir markedsrelaterte forskjeller mellom bransjer, virksomheter, grupper og individer. Lønn skal brukes aktivt som et personalpolitisk virkemiddel, hvor utdannelse, kunnskap, kompetanse, innsats og ansvar belønnes. 

Akademikerne –K opptrer som forhandlingssammenslutning ovenfor KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, Samfunnsbedriftene og Oslo kommune ved forhandlinger om generelle tariffspørsmål. Akademikerne –K vil gjennom slike forhandlinger bl.a. sikre en grunnlønn som står i forhold til akademikernes utdanning og kompetanse, både mht. begynnerlønn og videre karriereutvikling. 

Medlemsforeningene forestår selv ivaretakelse av egne medlemmers særinteresser og gjennomfører forhandlinger om sentrale forbundsvise særavtaler. 

§ 2 Representasjon 

Medlemsforeningene utpeker faste representanter med personlige vararepresentanter til Akademikerne –K. Ved varig forfall i oppnevningsperioden av fast representant/​vararepresentant foretar medlemsforeningen ny oppnevning. 

Hver medlemsforening kan møte med én representant i Akademikerne –K.

Akademikerne –K kan selv supplere utvalget med observatører med tale- og forslagsrett. 

§ 3 Valg 

Akademikerne –K velger selv leder og nestleder samt forhandlingsdelegasjon og arbeidsutvalg, jf. vedtektenes § 5.4. Ved valg av leder og nestleder må en kandidat oppnå minst halvparten av de avgitte stemmene for å bli valgt. Hvis ingen oppnår dette skjer omvalg mellom de to som ved første avstemming fikk flest stemmer. 

Leder og nestleder skal ha en uavhengig stilling i Akademikerne – K . Forening som innehar verv som leder og nestleder har i tillegg rett til slik representasjon som følger av § 2. 

Av og blant Akademikerne –Ks medlemmer velges en forhandlingsdelegasjon for KS’ tariffområde ledet av Akademikerne –Ks leder, og forhandlingsdelegasjon for tariffområdet Oslo kommune ledet av Akademikerne –Ks nestleder. 

Valgbar er den som er foreslått av egen forening eller av valgkomitéen. 

Utvalgets funksjonsperiode er på 2 år. 

§ 4 Avstemming 

Ved avstemming gis foreningene 1 stemme pr. kommunaltansatt medlem, jf vedtektenes § 5.1.

Ved avstemming over forslag til ny/​revidert tariffavtale/​overenskomst har foreningene én stemme pr. medlem i det tariff-/overenskomstområde tariffavtalen/​overenskomsten gjelder for. 

For gyldig vedtak kreves simpelt flertall. 

§ 5 Særlige bestemmelser 

Akademikerne –K oppnevner faste representanter m/​vara til tvisteløsningsorganer, samt representanter til partssammensatte utvalg m.m., når det er åpenbart at slike oppnevninger ikke bør foretas av den enkelte medlemsforening, jf. § 1, tredje ledd. 

Akademikerne –K har fullmakt til å organisere og samordne en felles konfliktberedskap og praktisk gjennomføring av konflikt. Utgifter ved en konflikt utlignes den enkelte medlemsforening på grunnlag av antall medlemmer pr. 1. januar i det enkelte tariff-/overenskomstområde, jf § 4 annet ledd, eller i Akademikerne –K.

§ 6. Administrative rutiner 

Ledelse

Leder representerer utvalget utad og leder forhandlingene på vegne av utvalget. Møtene i forhandlingsutvalget ledes av utvalgets leder, og ved dennes fravær av nestleder. Nestleder kan for øvrig representere organisasjonen i andre sammenhenger når dette er avklart med leder/​utvalg.

Det påhviler lederen et særlig ansvar for å bidra til åpenhet og gode samarbeids-relasjoner innad i utvalget, mellom utvalgene, overfor medlemsforeningene og Akademikernes styre. 

Saksbehandling

Forhandlingsutvalgets møteplan settes opp for to år av gangen. Eventuelle endringer i møteplanen varsles medlemmene løpende og i god tid før det aktuelle møtet. Administrasjonen, i samråd med forhandlingsutvalgets leder, innkaller til møter og fastsetter agenda. Saker som medlemsforeningene ønsker behandlet, må meldes inn til administrasjonen senest to uker før møtet. Møteinnkalling med endelig dagsorden og saksdokumenter sendes som hovedregel syv dager før møtet avholdes. Dokumentene distribueres elektronisk og arkiveres i nettbasert styre-portal. I særlige tilfeller kan dette fravikes. 

Forhandlingsutvalgets leder kan, i samråd med administrasjonen, innkalle til ekstraordinære møter. I slike tilfeller skal leder tilstrebe at alle ordinære medlemmer har anledning til å delta. 

Medlemmer og observatører melder forfall til administrasjonen og varsler egen vararepresentant. Møtene tar utgangspunkt i at medlemmer og observatører er til stede gjennom hele møtet. 

Forhandlingsutvalget fatter vedtak i innkalte møter. Ved behov kan utvalget behandle saker elektronisk. 

Det skal føres referat fra møtene. Vedtak skal som hovedregel formuleres og godkjennes i møtene. Referatene skal distribueres så fort som praktisk mulig. 

Forhandlingsutvalget skal årlig gjennomføre en evaluering av eget arbeid. 

§ 7 Endring av retningslinjene 

Forslag om endring av retningslinjene kan først behandles av Akademikerne –K to måneder etter at det er mottatt og først en måned etter at det er sendt medlems-foreningene til underretning. Forslaget må oppnå minst 34 flertall før det kan oversendes Rådet for godkjenning. 


Vedtatt av Akademikernes råd 19. oktober 2022