1. Valgkomitéens oppgave er å avgi innstilling på verv til leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer, samt leder og nestleder i forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan. 

2. Valgkomitéens innstilling skal ikke omfatte medlemmer til valgkomitéen. 

3. Valgkomitéen skal bestå av fire medlemmer. Disse velges av Rådsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg umiddelbart etter valget og velger sin leder. Funksjonstiden til valgkomiteen er to år. 

4. Ved fratreden i løpet av funksjonstiden kan styret foreta suppleringsvalg til valgkomitéen. 

5. Senest 20 uker før Rådets møte skal valgkomitéen meddele medlemsforeningene frist for innsending av forslag på kandidater til styret, forhandlingsutvalg, samarbeidsorgan og valgkomité. 

6. Ved ordinære valg skal forslag på kandidater til styret, forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan sendes valgkomitéen innen 7 uker før Rådsmøtet. 

7. Forslag på kandidater til valgkomitéen skal sendes Akademikernes generalsekretær senest tre uker før Rådsmøtet. 

8. Valgkomitéen bør ha intervjuer av foreslåtte kandidater for blant annet å vurdere organisasjonsmessig erfaring, motivasjon og egnethet for vervene. 

9. Valgkomitéen skal i sitt arbeid ta hensyn til at Akademikerne tilstreber en kjønnsmessig balanse i styret, og gjenspeile de ulike forhandlings- og samarbeidsområdene i organisasjonen. 

10. Kandidater som innstilles til valg skal presenteres med curriculum vitae. 

11. Valgkomitéens innstilling på alle verv til styret, forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan sendes foreningene senest to uker før Rådsmøtet. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. Sammen med innstillingen skal det også informeres om hvilke andre kandidater som er foreslått. Det skal også vedlegges en oversikt over innsendte forslag på kandidater til valgkomitéen. 

12. Valgkomitéens begrunnelser skal fremlegges på Rådsmøtet for de valg som skjer på Rådsmøtet. 

13. Innkomne forslag på kandidater til valgkomitéen legges frem for Rådsmøtet av Akademikernes generalsekretær uten innstilling. 

14. Valgkomitéens begrunnelser for valg av leder og nestleder til forhandlings-utvalgene og samarbeidsorganene skal sendes disse skriftlig. 

15. Valgkomitéen kan på eget initiativ fremme forslag/​innstille til verv. I slike tilfeller skal valgkomitéen konsultere den medlemsforening kandidaten tilhører. 

16. Ved suppleringsvalg skal valgkomitéen så snart som mulig legge frem en begrunnet innstilling for styret eller det aktuelle utvalg. 

Vedtatt av Rådet, 24. oktober 2018.