1. Målsetting

Lokalt samarbeid mellom Akademikerforeningene har som målsetting å styrke både den enkelte organisasjon og fellesskapet, og skal være basert på Akademikernes idégrunnlag.

2. Oppfordring til samarbeid

Akademikernes styre, forhandlingsutvalg og samarbeidsorganer anser lokalt akademikersamarbeid som et viktig element for å ivareta det enkelte medlems interesser. Lokalt akademikersamarbeid er mest aktuelt i offentlig sektor, og det oppfordres til samarbeid.

3. Nivå

Lokalt Akademikersamarbeid skal være initiert og forankret i den enkelte virksomhet/​bedrift/​arbeidsplass. Samarbeidet skal være basert på frivillighet. Dersom sentrale tariffavtaler/​lovverk forutsetter felles lokal opptreden, etableres samarbeid på disse områder. 

4. Betegnelsen Akademikerne

Bruk av betegnelsen Akademikerne lokalt forutsetter at samtlige foreninger som har medlemmer i den aktuelle virksomhet/​bedrift/​arbeidsplass selv deltar i samarbeidet, eller gir sin tilslutning til at de øvrige foreninger benytter kan benytte betegnelsen. Dersom det oppstår uenighet om benyttelsen av betegnelsen Akademikerne”, skal sentralt nivå i berørte primærorganisasjoner og det aktuelle seksjonsorganet orienteres.

5. Kontakt med sentralt nivå 

Dersom den lokale Akademikergruppen på vegne av fellesskapet har behov for bistand, avklaringer og faglig støtte med det sentrale nivå, tas det kontakt med lederens primærorganisasjon sentralt og/​eller med den eller de primærorganisasjonene som er berørt av den aktuelle problemstillingen. Lederens primærorganisasjon har ansvar for å være bindeledd mellom den lokale gruppen og det aktuelle organ i Akademikerne.

6. Lokal styringsstruktur 

Dersom akademikerforeningene lokalt ønsker å etablere et lokalt samarbeid kan dette opprettes ved å etablere et lokalt akademikerstyre. Hver akademikerforening som er representert i den aktuelle virksomhet/​bedrift/​arbeidsplass har rett til minst ett styremedlem. Styret kan ved enstemmighet utpeke et arbeidsutvalg. Det lokale akademikerstyret utpeker en leder for inntil to år av gangen. Ved utpeking av leder stemmer hver forening med sitt medlemstall i den aktuelle virksomhet/​bedrift/​arbeidsplass. Den foreningen leder kommer fra kan utpeke ytterligere ett styremedlem dersom de selv ønsker det.

7. Samarbeidsområder 

Det lokale akademikerstyret bestemmer selv hva samarbeidet skal omfatte, innenfor de rammer som følger av retningslinjene for lokalt samarbeid samt eventuelle utfyllende bestemmelser som fastsettes av organene. 

8. Økonomi 

1. Driftsmidler 

I den grad det er behov for finansiering av særskilte aktiviteter i det lokale akademikersamarbeidet må det søkes økonomiske midler via primærorganisasjonene. 

2. Tillitsvalgtsopplæring 

Akademikernes styre setter årlig av øremerkede midler til OU-tiltak i regi av lokale akademikergrupper. Lederen for det aktuelle lokale akademiker-samarbeidet sender en felles søknad som omfatter dekning av midler for alle som skal delta. Søknaden sendes egen primærorganisasjon. Lederens forening godkjenner, forskutterer og gjør administrativt for- og etterarbeid. Forskutterende organisasjon sender krav til Akademikerne om refusjon fra den særlige avsetningen. 

Vedtatt av Akademikerne stat 19.10.2007, med utgangspunkt i retningslinjer gjeldende for alle tariffområdene.