1. Målsetting

Lokalt samarbeid mellom Akademiker-foreningene skal ha som målsetting å styrke både den enkelte organisasjon og fellesskapet, og skal være basert på Akademikernes idégrunnlag. Akademikernes styre og seksjonsorganer anser lokalt samarbeid som et viktig element i oppbyggingen av Akademikerne. 

2. Nivå

Lokalt Akademiker-samarbeid skal være initiert og forankret i samarbeid i den enkelte virksomhet/​bedrift/​arbeidsplass. Lokalt samarbeid skal være basert på frivillighet lokalt. Dersom sentrale tariffavtaler/​lovverk forutsetter felles lokal opptreden, etableres et lokalt samarbeid på disse områder. 

3. Betegnelse

Som en hovedregel forutsetter bruk av betegnelsen Akademikerne lokalt at samtlige foreninger som har medlemmer i den aktuelle virksomhet/​bedrift/​arbeidsplass deltar i samarbeidet. Ved enighet mellom samtlige foreninger lokalt, kan denne bestemmelsen fravikes. 

4. Lokalt styringsorgan

Det etableres en lokal Akademiker-gruppe, sammensatt av minst en representant for hver av Akademiker-foreningene i den aktuelle virksomhet/​bedrift/​arbeidsplass. Gruppen utpeker en leder for et år av gangen. Evt. utadrettet aktivitet skal som hovedregel være basert på konsensus. Den lokale Akademiker-gruppen bestemmer selv hva samarbeidet skal omfatte, innenfor de rammer som følger av pkt. 1 samt de utfyllende bestemmelser som fastsettes av seksjonene. 

5. Kontakt med sentralt nivå

Dersom den lokale Akademiker-gruppen på vegne av fellesskapet har behov for avklaringer og lignende med det sentrale nivå, tas det kontakt med lederens primærorganisasjon sentralt. Lederens primærorganisasjon har ansvar for å være bindeledd mellom den lokale gruppen og det aktuelle seksjonsorgan i Akademikerne. 

6. Utfyllende bestemmelser i seksjonsorganene

De enkelte seksjoner i Akademikerne gir utfyllende bestemmelser innenfor disse bestemmelser til punktene 2 — 5. 

7. Økonomi

Det lokale samarbeidet forutsettes finansiert lokalt, og skal ikke medføre kostnader for Akademikerne eller medlemsforeningene sentralt.