I Hovedtariffavtalen er det gitt at forhandlingsbrudd etter kap. 5.2 skal behandles i lokal nemnd eller lokal pendelvoldgift.

Nemndordningen er hjemlet i Hovedavtalens del A, § 6 – 2. I hovedavtalens bestemmelser på dette punkt er det gitt at hver av partene kan bringe tvisten inn for lokal nemnd. 

Lokal nemnd sammensettes slik: 

- 1 nøytral leder
- 1 representant fra arbeidsgiver
- 1 representant fra angjeldende arbeidstakerorganisasjons lokale ledd eller forhandlingssammenslutningens lokale ledd 

Dersom partene ikke blir enige om leder, oppnevnes denne av Kretsmeklingsmannen. 

Arbeidsformen i lokal nemnd kan variere, men i hovedsak vil partene prosedere sine tilbud/​krav og behandle disse i nemnda.
Nemndas kjennelse vil kunne være fullt gjennomslag for arbeidstakersiden eller ditto for arbeidsgiversiden. Ofte vil nemnda likevel lande på en mellomting mellom partenes opprinnelige tilbud/​krav i nemnda. 

Oversendelse av saken til nemnda:
Foreningenes lokal ledd skal lage prosesskrift før oversendelse av saken til lokal nemnd. Prosesskrift vedlagt bruddprotokoll og godkjenning av ankebehandling skal deretter oversendes nemndas leder. Prosesskriftet er det vesentlige dokumentet i saken, og det presiseres at dette må fylles ut på en ordentlig måte. I prosesskriftet gis en kortfattet begrunnelse som utdypes i nemnda. Medlemsforeningene sentralt vil kunne bistå med informasjon og gode råd i denne sammenheng. 

Behandling i nemnda:
Nemndas leder bestemmer nærmere prosedyre. 

Avslutning av saken:
Når den lokale ankenemndas avgjørelse foreligger, bør man sende avgjørelsen og partenes prosesskrift til foreningene sentralt. Dette vil gjøre at den enkelte forening kan evaluere ankebehandlingen på landsbasis og gi nyttig informasjon for senere lokale nemndsbehandlinger. Nemndas leder skal godtgjøres. Halvparten av beløpet faktureres foreningen, og regningen oversendes den enkelte forening sentralt som utbetaler beløpet til nemndas leder.