27. mai, 2024 – Oppdatert 29. mai, 2024

Hvorfor streiker Akademikerne? 

Akademikerne gikk ut i streik fra og med fredag 24. mai, sammen med Unio. Vi streiker fordi staten ønsker å tvinge oss tilbake til et lønns- og forhandlingssystem som Akademikerne avtalte med staten allerede i 2016 – et system vi har hatt i 8 år og som har fungert veldig bra. 

  • Det er statens ansvar at vi er i streik. Staten forsøkte å tvinge Akademikerne til et lønnssystem som gir dårligere uttelling for våre medlemmer
  • Staten utfører viktige sammfunnsoppdrag og forvalter viktige velferdstjenester. Det er avgjørende at staten evner å beholde og rekruttere kompetansearbeidskraft.
  • Høyere utdannet arbeidskraft er lavtlønnet i staten, sammenlignet med tilsvarende stillinger og utdanningsgrupper i privat sektor. Staten er med andre ord ikke konkurransedyktig som arbeidsgiver
  • Staten har ikke en lavtlønnsutfordring. De laveste lønnede arbeidstakerne i staten er høyt avlønnet sammenlignet med tilsvarende grupper i privat sektor.
  • Staten sliter med å beholde og rekruttere høyere utdannet, og derfor må staten benytte lønn som virkemiddel.
  • Lønnsutviklingen må skje lokalt ved kollektive forhandlinger mellom tillitsvalgte og lokal arbeidsgiver. De lokale partene vet best hvilke utfordringer og behov virksomheten har.
  • En felles avtalemodell i staten er en politisk bestilling, og som innebærer at politikerne forsøker å overstyre partenes frie forhandlinger.
  • Likelønn er Akademikerne opptatt av, og lik lønn for likt arbeid løses best ved at de lokale parter forhandler om lønnsutviklingen. De lokale parter har kjennskap til lønnen til de enkelte arbeidstakerne, og vet hvor skoen trykker.
  • Våre lokale tillitsvalgte bidrar til å sikre alle ansatte en rimelig lønnsutvikling ved lokale generelle tillegg, lokale gruppejusteringer og individuelle tillegg. De lokale tillitsvalgte tar sammen med arbeidsgiver er helhetlig ansvar.
  • Sentral fordeling av hele eller deler av lønnsutviklingen – slik staten ønsker – medfører en svært lite målrettet bruk av lønnsmidlene, og den vil ikke treffe de behovene og utfordringene som den enkelte av statens over 200 ulike virksomheter har

Se mer om Akademikernes lønns- og forhandlingssystem her: https://​www​.akademik​erne​.no/​2​0​1​8​/​h​v​a​-​b​e​t​y​r​-​n​y​-​a​v​t​a​l​e​-​i​-​s​t​a​t​e​n​-​f​o​r-deg

Se pressemelding om streik: https://​www​.akademik​erne​.no/​m​e​k​l​i​n​g​e​n​-​i​-​s​t​a​t​e​n​-​f​o​r​t​e​-​i​k​k​e​-​f​r​e​m​-​a​k​a​d​e​m​i​k​e​r​n​e​-​e​r​-​i​-​s​treik

Hva innebærer streiken? 

At Akademikerne er i streik, betyr at noen ansatte streiker for fellesskapets interesser. Streiken er ment å ramme arbeidsgiver og arbeidsgivers oppgaver, og det vil og skal merkes at vi er i streik. Det innebærer at noen oppgaver ikke blir utført eller forsinkes. Akademikerne forsøker så godt vi kan å ikke ramme tredjepart, streiken vil likevel merkes blant folk flest. 

Akademikerne har en fortløpende dialog med arbeidsgiverne slik at streiken ikke går ut over liv, helse eller sikkerhet eller medfører alvorlige samfunnskonsekvenser. 

Til deg som er tatt ut i streik

Du som er tatt ut i streik, får direkte informasjon fra sentral og lokal streikekomite. Se for øvrig streikebrosjyren for informasjon.

Se også hva som gjelder under streik i vedlagte protokoller inngått mellom staten og Akademikerne [Se protokoller nederst i saken]. 

Til deg som ikke er tatt ut i streik

Du som ikke er tatt ut i streik er hovedregelen at du fortsetter med ditt ordinære arbeid. Streiken hverken innskrenker eller utvider den arbeidsplikten du har. Du skal ikke arbeide eller gjøre andre oppgaver enn du ellers ville gjort, dersom dine kollegaer er tatt ut i streik. 

Streik er et legitimt virkemiddel i tarifoppgjør, og innebærer at noen tas ut i streik på vegne av fellesskapet. 

Vi oppfordrer deg til å lese streikebrosjyren, og å støtte de streikende der du kan. 

Støtte til streiken kan du gjøre ved å gå innom streikestand, møte opp på apell og arrangementer og generelt uttrykke støtte via for eksempel sosiale medier. Del og kommenter gjerne Akademikernes innlegg. Du bør også sette deg inn i streikegrunnlaget. 

Informasjon om streiken vil fortløpende oppdateres på Akademikernes nettsider og Akademikernes Facebook-sider.