Nyheter

Regjeringen sikrer elever rett til å fullføre videregående opplæring

– Å ha gjennomført videregående skole er avgjørende for folks mulighet både for videre utdanning og jobb senere i livet, sier leder Lise Lyngsnes Randeberg.

Regjeringen sikrer elever rett til å fullføre videregående opplæring
– Regjeringens forslag vil føre til at det blir en mer mangfoldig elevgruppe noe som igjen vil stille høyere krav til lærerne og lektorene som skal sikre at alle elvene får den undervisningen de har krav på, sier Randeberg. Foto: Thomas Eckhoff
24. mars, 2023 – Oppdatert 24. mars, 2023

Fredag la regjeringen frem forslag til ny opplæringslov. 

– Vi er glade for at regjeringen går inn for å sikre elever rett til å fullføre videregående. Å ha gjennomført videregående opplæring er avgjørende for enkeltmenneskets mulighet både for videre utdanning og jobb senere i livet. Dette er viktig for å forhindre utenforskap, sier Lise Lyngsnes Randeberg. 

Regjeringens forslag åpner også for mer fleksibilitet og mulighet til å velge ny studieretning underveis. Dette er Akademikerne også positive til. 

– Det skal være mulig å gjøre omvalg. Mange elever er usikre på hva de vil gjøre og da er det fint at man har mulighet til å ombestemme seg. Vi tror dette kan bidra til å forhindre frafall i skolen, sier Randeberg. 

Støtte elever med fravær

Regjeringen foreslår videre å lovfeste en trygg og god overgang mellom grunnskole og videregående opplæring. 

– Samarbeid mellom kommune og fylkeskommune er avgjørende for å sikre at alle elever får en trygg og god overgang fra grunnskole til videregående opplæring. Det er et problem at informasjon ikke følger eleven når de går videre i skoleløpet, sier Randeberg. 

Forslaget om å lovfeste at skolen skal følge opp elever med fravær er i tråd med Akademikernes innspill. 

– Skolen må støtte elever som sliter med fravær for å forhindre at disse elevene faller utenfor. En inkluderende skole bør ikke overlate elever som sliter til seg selv, men møte dem med tydelige rammer og støtte, påpeker Randeberg. 

Elevmedvirkning viktig

Akademikerne er positive til regjeringens forslag om å gi elever lovfestet rett til å medvirke i beslutninger som angår dem selv. 

– Det er viktig at elever og foreldre får muligheten til å påvirke utviklingen av skolen. Dette vil bidra til at elevene opplever å ha eierskap og ansvar for sin egen skole og læring, sier Randeberg. 

Akademikerne mener det må stilles kompetansekrav til lærere i alle fag og etableres en egen satsing for kompetanseutvikling for lektorer i videregående opplæring.

– Regjeringens forslag vil føre til at det blir en mer mangfoldig elevgruppe noe som igjen vil stille høyere krav til lærerne og lektorene som skal sikre at alle elvene får den undervisningen de har krav på, sier Randeberg. 

Les Akademikernes innspill her: 

Opplæringsloven

Fullføringsreformen