Nyheter

Glad for gode søkertall til høyere utdanning

– Samfunnet står overfor store utfordringer som vil kreve både nye løsninger og omstilling. Da trenger vi folk med høy kompetanse. Det er gledelig at så mange ønsker å ta høyere utdanning, sier Randeberg.

Glad for gode søkertall til høyere utdanning
– Vi står i fare for at skyhøye karakterkrav skremmer bort gutter fra å søke. Da går vi glipp av mange dyktige mannlige psykologer, leger og jurister, men som har hårfint lavere karakterer enn jentene på videregående. Derfor er det viktig å innføre tiltak som kan gjøre at flere gutter søker seg til studier med høyt snitt, sier lederen i Akademikerne.
24. april, 2023 – Oppdatert 25. april, 2023

Mandag ble årets søkertall for universitet, høyskoler og fagskoler lagt frem. I år har 135 980 søkt seg inn på høyere utdanning. Kvinnelige søkere utgjør 60,2 prosent, opp 0,4 prosentpoeng fra i fjor. Mannsandelen er nå på under 40 prosent, og vi må tilbake til 2008 for å se samme lave andel. 

Spesielt innenfor de lange profesjonsutdanningene er andelen kvinnelige søkere stor. 

Stor kjønnsubalanse

Blant søkerne til studiene i psykologi profesjon, medisin, veterinær og tannlege utgjør menn et mindretall. Kvinner utgjør over 92 prosent av søkerne til veterinærutdannelsen, og 82 prosent til tannlegestudiet. Blant søkerne til medisinstudiet er kun 29 prosent menn. 

– Kjønnsubalansen forplanter seg i arbeidslivet og vi er bekymret for at denne skjevheten på lang sikt vil gå utover tilbudet og tjenestene til helsesektoren, sier leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg.

Innenfor juss er også kvinneandelen økende. Der er 64,9 prosent av søkerne kvinner. En økning fra i fjor.

– Vi vet at kvinner og menn velger ulike spesialiseringer innenfor jussen og kvinner oftere går inn i offentlig sektor mens menn søker seg til privat sektor. En jevnere kjønnsfordeling blant jurister er en fordel for samfunnet, sier Randeberg. 

Innenfor de mannsdominerte studiene innen realfag og teknologi øker kvinneandelen. 

– Det er gledelig å se at andelen kvinner som søker seg til realfag og teknologi fortsetter å øke. Mangfold bidrar positivt til innovasjon og utvikling, sier Randeberg. 

Som et tiltak for å motvirke ubalansen mellom kjønnene foreslo Opptaksutvalget å innføre kjønnskvoter, dette forslaget støtter Akademikerne. På videregående gjør jentene det bedre enn guttene. Samtidig vet vi at prestasjonene jevner seg ut når de kommer på universitetet.

– Vi står i fare for at skyhøye karakterkrav skremmer bort gutter fra å søke. Da går vi glipp av mange dyktige mannlige psykologer, leger og jurister, men som har hårfint lavere karakterer enn jentene på videregående. Derfor er det viktig å innføre tiltak som kan gjøre at flere gutter søker seg til studier med høyt snitt, sier Randeberg. 

Arbeidslivet trenger folk med høy kompetanse

Dessverre er det et kraftig fall i antall søkere til lærerutdanningene. 

– Vi ser med bekymring på at færre søker seg til lektorstudiet. Dyktige undervisere i skolen er utrolig viktig for barna våre og for at skolen skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag. 

Akademikerne har mange lektormedlemmer. I år er søkertallet til lektorutdanningene ned 35,3 prosent.

I slutten av mars la regjeringen frem Utsynsmeldingen. Meldingen peker på hvilken kompetanse Norge vil trenge i fremtiden. Blant områdene regjeringen ønsker å satse på er IT, helse og utdanninger som kan bidra til det grønne skiftet. 

– Det er viktig og riktig at regjeringen vil satse på IT og realfagene, men det er vanskelig å forutse morgendagens kompetansebehov. Derfor er det også viktig at man også satser på andre fag. Humanister, jurister, økonomer og samfunnsvitere er helt sentrale for å lykkes med grønn omstilling og grønn verdiskapning, sier Randeberg. 

Les Akademikernes innspill til Opptaksutvalget

Les mer om Utsynsmeldingen

Søkertallene fra Samordna Opptak