Nyheter

– Den ekstra arbeidsgiveravgiften må skrotes

Akademikerne mener regjeringen må sette en sluttdato for den midlertidige arbeidsgiveravgiften og satse tungt på kunnskap og kompetanse i neste års statsbudsjett.

-- Den ekstra arbeidsgiveravgiften må skrotes
Leder Lise Lyngsnes Randeberg er opptatt av at regjeringen snarest mulig gir den ekstra arbeidsgiveravgiften en sluttdato. Foto: Akademikerne/​Eckhoff
09. mars, 2023 – Oppdatert 09. mars, 2023

I disse dager er arbeidet med statsbudsjettet for 2024 godt i gang og Akademikerne har levert sine første innspill.

Samfunnsutfordringene vi står overfor fremover vil kreve store teknologiske framskritt og grunnleggende samfunnsendringer. Kunnskap og kompetanse er nøkkelen til å lykkes.

Akademikerne mener regjeringen må begynne med å skrote den ekstra arbeidsgiveravgiften, som de innførte på årets statsbudsjett, før 2024. Den ekstra avgiften utgjør 5 % på inntekter over 750 000 kroner.

– Det er en skatt på kunnskap og kompetanse som gjør det dyre å ansette og beholde høyt utdannede. Den kan bremse innovasjon og grønn omstilling i norsk næringsliv, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne. 

– Vi forventer at det allerede i revidert nasjonalbudsjett i mai kommer signaler om sluttdato.

Akademikerne er bekymret for at den økte avgiften fører til prosjekter og investeringer legges på is fordi det blir for dyrt eller at oppgaver og kompetansemiljø flyttes ut av landet. 

– Særlig kritisk er det for små, kompetansedrevne oppstarts- og vekstselskaper som har begrenset med penger. Avgiften må skrotes.

Vi må sikre heltidsstudenten

Akademikerne mener det også er avgjørende for landet at vi sikrer en god studiefinansiering som gjør at alle har mulighet til å studere.

– Med høye og stadig økende bo- og levekostnader, særlig i de store byene, sliter studentene med å få endene til å møtes og mange må jobbe mye ved siden av studiene. Det kan gå utover studiene, og det er studentene som har minst støtte hjemmefra som blir rammet hardest. 

Akademikerne mener løsningen er å knytte studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. På den måten er man sikret en årlig justering som både tar høyde for pris- og velstandsutvikling. Med dagens G‑sats ville det betydd 38 000 kroner mer i årlig støtte enn dagens 129 000 kroner. 

– Vi må sikre at alle har like muligheter til å studere, uavhengig av foreldres økonomi, og de må ha muligheten til å studere på heltid. Dette er viktig både for enkeltpersonene og samfunnet vårt. 

Akademikerne minner også om at det er viktig at flere deltar i etter- og videreutdanning for å sikre produktivitet og forebygge at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet 

– Regjeringen må sørge for at institusjonene ikke taper på å tilby etter- og videreutdanning. 

Bedre kår for forskningen

Akademikerne mener at det er viktig at både grunnforskningen og den næringsrettede forskningen har gode og forutsigbare vilkår. Det er spesielt viktig med stabilitet rundt Forskningsrådet. Aktørene i forsknings- og undervisningssektoren må få nødvendige ressurser og rammer slik at de kan oppfylle sine oppdrag og samlet være en motor for forskning, utdanning og innovasjon. 

Et sentralt element er basisfinansieringen til forskningsinstituttene. Økt basisfinansiering er nødvendig for at sektoren skal kunne bedrive langsiktig utvikling og levere på prioriteringene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

– Vi må få på plass en opptrappingsplan for basisfinansiering av forskningsinstituttene, sier Lyngsnes Randeberg. 

Akademikerne mener det må settes konkrete og tidsavgrensede mål for de målrettede samfunnsoppdragene som er lansert i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Akademikerne etterlyser også en forpliktende finansiering. 

– Det er helt avgjørende at Kunnskapsdepartementet tar grep og sørger for at finansieringen av samfunnsoppdragene prioriteres dersom man skal lykkes, avslutter Lyngsnes Randeberg.


Her er en oversikt over de samlede kravene til Akademikerne:

 • Den ekstra arbeidsgiveravgiften må avvikles i løpet av 2023. Beslutningen må komme i RNB.
 • Pensjonssparemulighetene for selvstendig næringsdrivende må bedres, slik at de får likeverdige muligheter som arbeidstakere til å spare til pensjon for inntekt over 7,1G.

Næringslivet

 • Etablere en nasjonal medfinansieringsordning for å mobilisere til norsk deltakelse i Digital Europe.
 • IPN-ordningen må forsterkes slik at det kan lyses ut prosjekter i samme omfang som i 2021, dvs. 1,3 milliarder.
 • Ordningen med nærings-ph.d. må forsterkes slik at etterspørselen dekkes.
 • Satsingen på Grønn plattform må videreføres på samme nivå som forrige programperiode.
 • Det må på plass en opptrappingsplan for Bionova i statsbudsjettet for 2024.

Utdanning og forskning

 • Studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden slik at den justeres årlig i tråd med grunnbeløpet.
 • Studiestøtten må heves til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
 • Det må på plass en opptrappingsplan for en styrket basisfinansiering av forskningsinstituttene. Basisfinansieringen bør utgjøre 25 prosent.
 • De målrettede samfunnsoppdragene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må sikres tilstrekkelig finansiering.
 • Studieavgift for utenlandske studenter fra land utenfor EU/​EØS må avvikles.
 • Stipendandelen for norske studenter i utlandet må tilbakeføres til samme nivå som i 2022.
 • Livslang læring må gis en tilstrekkelig og god finansiering som kompenserer for merkostnadene institusjonene har ved denne type utdanning, sammenlignet med ordinær grunnutdanning.
 • Regjeringen må vurdere å tildele studieplasser til videreutdanning, som inngår i basisfinansieringen.
 • Statlig finansierte ordninger for etter- og videreutdanning for lærere må sikre at lektorer i videregående opplæring får mulighet til relevant etter- og videreutdanning.
 • Det må bevilges midler til fullfinansiering av nye studieplasser, blant annet innenfor medisin, veterinærstudier og IKT/​teknologi.
 • Antall LIS1-stillinger må økes. Som et minimum må det reduserte antallet LIS1- stillinger i 2023 tilbakeføres.

Kommunene

 • Kommunene må sikres økonomisk handlingsrom både til å løse lovpålagte oppgaver og å utvikle samfunnet.
 • Statsbudsjettet bør stimulere til strategisk samarbeid mellom kommunene som styrker oppgaveløsning, rekruttering og utvikling av gode fagmiljøer i kommunene.
 • Styrke klyngeprogrammene tilbake til 2021-nivå både over budsjettene til Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Fortsette satsingen på bredbånd slik at husholdninger, bedrifter og offentlige virksomheter har tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/​s i 2025.