Utvalg foreslår bedre sikring av feriepengene dine

En fersk rapport viser at arbeidsgivere prioriterer å utbetale feriepenger, også i krisetider. Men ikke alle har fått dem utbetalt til rett tid.

Utvalg foreslår bedre sikring av feriepengene dine
I 2020 havnet flere virksomheter i en situasjon der de ansatte ikke fikk feriepengene utbetalt til rett tid. Foto: Pixabay
18. februar, 2022 – Oppdatert 18. februar, 2022

Feriepenger opptjenes året før man som arbeidstaker tar ut ferie, og skal utbetales når ferien avvikles eller arbeidsforholdet opphører. 

Men hva om arbeidsgiveren din ikke utbetaler feriepengene som avtalt? 

I 2020 ble dette et reelt dilemma for flere arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger da koronatiltakene førte til at flere virksomheter fikk vanskeligheter med å betale løpende regninger. Dermed oppstod også bekymringer for utbetalingene av feriepenger. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet oppnevnte derfor et utvalg som skulle se på behovet for eventuelle lovendringer for bedre å sikre opptjente feriepenger. 

Representanter for partene i arbeidslivet har deltatt i utvalget, deriblant Akademikerne. 

– Feriepenger er i bunn og grunn ansattes penger. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å ta vare på feriepengene i perioden fra de er opptjent, til de utbetales. Det er bra at det nå foreslås tiltak som tydeliggjør dette, sier Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne.

Ikke et utbredt problem

Departementet ba utvalget om å se på hvordan virksomhetene organiserer og planlegger sine feriepengeutbetalinger, omfanget av uteblitte feriepenger hos arbeidstakere, og om det er behov for tiltak. 

Etter en kartlegging, kom utvalget til at utfordringene med å utbetale feriepenger til rett tid gjelder svært få virksomheter. 

De aller fleste arbeidsgivere prioriterer utbetaling av feriepenger til de ansatte, selv i kriser. 

– Men selv om dette gjelder få virksomheter, så er det relativt sett mange ansatte som er berørt. Det er også påpekt i rapporten, kommenterer Randeberg.

På bakgrunn av funnene i rapporten, har utvalget konkludert med at det ikke er et forholdsmessig grunnlag for å foreslå store endringer i dagens feriepengeregler. 

Utvalget legger likevel fram flere forslag i rapporten.

–Akademikerne er opptatt av at tiltakene står i stil med hvor stort problemet er. Dette har også vært viktig for utvalget, og det er vi fornøyde med.

De fleste av forslagene til tiltak står utvalget samlet bak.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik fikk rapporten overlevert fredag. Her med Akademikernes konstituerte leder Lise Lyngsnes Randeberg da regjeringen møtte partene i arbeidslivet tidligere denne uka. Foto: Akademikerne
Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik fikk rapporten overlevert fredag. Her med Akademikernes konstituerte leder Lise Lyngsnes Randeberg da regjeringen møtte partene i arbeidslivet tidligere denne uka. Foto: Akademikerne

Ønsker bedre garantier fra arbeidsgivere i krisesituasjoner

Utvalget foreslår:

  • en tydeliggjøring i ferieloven av arbeidsgivers plikt til å utbetale feriepenger til rett tid. 
  • at det utarbeides en veileder om feriepenger for å øke bevisstheten om temaet hos virksomhetene. En slik veileder skal omhandle både hva som er arbeidsgivers forpliktelser, men også regnskapsmessig håndtering av feriepenger. Utvalget mener dette særlig kan være til hjelp for små og mellomstore virksomheter. 
  • en presisering i den generelle drøftingsplikten i arbeidsmiljøloven, om at virksomheter med over 50 ansatte plikter å informere om, og drøfte med de tillitsvalgte, virksomhetens vurderinger av sine forpliktelser når det gjelder feriepenger (arbeidsmiljøloven kapittel 8).
  • I tilfeller der det er grunn til å tro at feriepenger ikke vil bli utbetalt til rett tid, foreslår utvalget at det i tillegg innføres en ny, særskilt drøftingsplikt både for virksomhetene, men også for de tillitsvalgte. 

Utvalget er imidlertid ikke enige om hvilke konsekvenser det skal ha dersom disse drøftingene ikke fører til en løsning. I et slikt tilfelle foreslår et flertall i utvalget, inkludert alle arbeidstakerrepresentantene, at tillitsvalgte på arbeidsplassen skal kunne kreve sikring av de ansattes feriepenger i tiden før utbetalingstidspunktet. Dersom det innen visse frister ikke stilles slik sikkerhet vil de opptjente feriepengene kunne forfalle til betaling. 

–Det er viktig med målrettede tiltak mot arbeidsgivere som risikerer å komme i en vanskelig økonomisk situasjon. Selv om utvalget ikke kom til enighet om konsekvensene av slike drøftinger, er jeg glad for at et samlet utvalg har sett betydningen av å involvere de tillitsvalgte også i unntakssituasjonene hvor ansatte er bekymret for om de vil få utbetalt sine opptjente feriepenger til rett tid, sier Randeberg.

–Vi forutsetter at departementet raskt vil ta tak i utvalgsrapporten og ser frem til at den følges opp med konkrete lovforslag i en høringsrunde. 

Les hele rapporten på reg​jerin​gen​.no.