Nyheter

Fornøyd med forlenget IA-avtale

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om å forlenge avtalen om inkluderende arbeidsliv i to nye år.

Fornøyd med forlenget IA-avtale
Arbeidsminister Marte Mjøs Persen og partene i arbeidslivet ved signering av den nye avtalen. Foto: Regjeringen/​AID
02. november, 2022 – Oppdatert 02. november, 2022

I IA-avtalen som ble inngått for perioden 2019 – 2022 ble det gjort store endringer og etablert flere nye virkemidler. Disse er ikke evaluert ferdig ennå. Partene har derfor blitt enige om å forlenge denne avtalen til 31. desember 2024 for at man skal kunne se resultatene av virkemidlene. 

– Det er klokt og fornuftig å forlenge dagens avtale. Pandemien har gjort at vi ikke har sett om virkemidlene i dagens avtale har fungert slik de var ment. Vi må vite mer om resultatene før vi vurderer nye endringer i avtalen, sier leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg. 

De viktigste virkemidlene som videreføres er: 

  • Stor satsing på arbeidsmiljø og forebyggende arbeidsmiljøtiltak 
  • Målrettet innsats i bransjer med høyt sykefravær
  • Arbeidslivssentre i NAV
  • Økonomisk tilskudd til ekspertbistand
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte
  • Partenes ansvar for opplæring i arbeidsmiljøarbeid
Leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg undertegner den forlengede avtalen.

Samtidig som avtalen forlenges, skal partene se på mulige forbedringer innenfor dagens avtale.

– Utenforskap er en av våre største samfunnsutfordringer. Vi må sørge for at flest mulig kommer inn og blir i arbeidslivet. Både for deres eget beste og samfunnet. Ikke minst er tiltak på det seniorpolitiske området viktig. Vi er helt avhengig av å få folk til å stå lenger i arbeid dersom samfunnet skal gå rundt, sier Randeberg.

Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet, slår avtalen fast. Gjennom å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall, skal virksomhetene være med på å skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet. Med dette som bakgrunn, skal en partssammensatt arbeidsgruppe komme med forslag til mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet på hver enkelt arbeidsplass. Tiltakene skal være klare tidlig neste år.

Partene og myndighetene skal også drøfte hvordan de sammen kan bidra mer til inkludering i arbeidslivet utover IA-avtalen.

– Her regner vi med at regjeringen, i tett dialog med partene, vil ta tak i forslagene fra Sysselsettingsutvalget, sier Randeberg.

Lenke protokoll

Lenke arbeidsgruppe