Nyheter

Bekymret for forskningen

Regjeringen vil utsette det nye havforskningssenteret i Trondheim og stoppe Forskningsrådets tildeling på flere områder. Akademikerne er bekymret for forskningen.

Bekymret for forskningen
Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg er bekymret for konsekvensene av regjeringens foreslåtte kutt i forskningssektoren.
12. mai, 2022 – Oppdatert 12. mai, 2022

Torsdag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022.

– Norge skal møte eldrebølgen, utvikle ny grønn teknologi og omstille oss til et nullutslippssamfunn. Vi skal skape nye arbeidsplasser på veien. Disse endringene krever investering i kunnskap og forskning. Budsjettet skaper usikkerhet om regjeringens vilje til å satse på kunnskap og forskning, sier Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne. 

Akademikerne er svært kritisk til at regjeringen foreslår å utsette byggingen av det marintekniske forskningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim med opptil tre år. 

– Å stoppe Ocean Space Centre viser mangel på forståelse for betydningen av forskning. Det er kanskje dyrt å bygge nå, men det er sannsynligvis mye dyrere å vente, sier Randeberg.

Det nye havforskningssenteret skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon. 

– En utsettelse rimer dårlig med regjeringens satsing på grønn omstilling.

Dagens laboratorier i Marinteknisk senter er gamle, nedslitte og har behov for omfattende vedlikehold og oppgraderinger. OSC-prosjektet har vurdert å pusse dem opp. Konklusjonen ble at det ville blitt kostbart og hadde ført til uakseptabelt lange driftsavbrudd. Det er derfor nødvendig å komme raskt i gang.

– Byggeutsettelse kommer til å påvirke norsk innovasjon og konkurranseevne i lang tid. Vi har ikke tid eller råd til å vente med Ocean Space Centre.

Første byggetrinn med undervisnings- og kontorlokaler skulle vært ferdigstilt i 2024. 

Stopper tildelingen av forskningsmidler

Regjeringen vil be Forskningsrådet stoppe tildelinger til nye prosjekter inntil videre innenfor de områdene der det er negative avsetninger. Dette er penger som blant annet kan gå til prosjekter alle forskere kan søke om (Fripro-midler), tildelinger til såkalt forskningsinfrastruktur, penger til institutter som har fått gjennomslag i EU og medfinansiering av hele 4600 pågående forskningsprosjekter, ifølge Aftenposten. 

– Det er uheldig at nye prosjekter settes på vent. Norge trenger forsknings- og utviklingsprosjekter som bidrar til ny kunnskap, nye løsninger på de store samfunnsutfordringene og nye arbeidsplasser, sier Randeberg. 

Det pågår mange flerårige prosjekter som er forespeilet ytterligere tildelinger senere i år. Randeberg er bekymret for uforutsigbarheten som nå er skapt. 

– Forsknings- og utviklingsprosjekter involverer ofte mange aktører og er avhengig av forutsigbare rammevilkår. Jeg er bekymret for om pågående prosjekter rammes. Dette vil kunne få store konsekvenser for posisjonen til norsk forskning, sier Randeberg. 

Randeberg mener Borten Moe raskt må avklare om pågående prosjekter har videre finansiering.

Vi registrerer også at statsråden går inn for store kutt i nye bygg i sektoren, og tillater oss å minne om at forskningsbygg er mer enn vegger og tak. Det er grunnleggende for fremtidens utdanning og forskning og fremtidig verdiskapning.

Akademikerne har store forventninger til hvordan Borten Moe følger opp forskningen fremover, og et ønske om tett dialog.