Nyheter

Støtter å fjerne plikten til å måtte fratre ved særaldersgrenser

Positivt at ansatte får større valgfrihet – og et viktig skritt på veien for å få et aldersuavhengig stillingsvern, mener Akademikerne.

Støtter å fjerne plikten til å måtte fratre ved særaldersgrenser
- Vi mener det er viktig at en plikt til å fullt ut gi økonomisk kompensasjon for tidligere fratreden må lov- eller forskriftsfestes, sier Bengt Holmen generalsekretær i Akademikerne. Foto: Thomas Eckhoff
22. april, 2021 – Oppdatert 22. april, 2021

Torsdag deltok Akademikernes generalsekretær Bengt Holmen på høring i Arbeids- og sosialkomiteen om lovforslaget om å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrenser. 

Forslaget innebærer endringer slik at personer med særaldersgrense 60, 63 eller 65 år får rett til å fortsette i stillingen etter aldersgrensen – og kan fortsette i stilling fram til 70 år, på linje med statsansatte uten særaldersgrense. Akademikerne støtter i hovedsak forslagene. 

- Det er positivt at ansatte får utvidede rettigheter. Forslaget er også et skritt i riktig retning om å få et aldersuavhengig stillingsvern – som er et viktig mål for Akademikerne, sa Holmen i høringen. 

Må kompenseres økonomisk

Lovforslaget åpner for unntak, men det er ikke avklart hvilke stillinger et evt. unntak skal gjelde for. Akademikerne påpekte at det er helt avgjørende at personer som fortsatt vil måtte fratre ved særaldersgrense blir økonomisk kompensert.

Folketrygden og ny offentlig tjenestepensjon bygger på prinsippet om at den ansatte skal kunne jobbe lengre. Akademikerne mener det må være mulig å arbeide så lenge at den enkelte kan kompensere for levealdersjusteringen og dermed opprettholde pensjonsnivået.

- Vi mener det er viktig at en plikt til å fullt ut gi økonomisk kompensasjon for tidligere fratreden må lov- eller forskriftsfestes, sier Holmen. 

Arbeids- og sosialdepartementet har nylig sendt ut en høring hvor de ber om innspill til hvilke stillinger som eventuelt skal unntas i en forskrift. 

Aldersgrensene må heves

Avslutningsvis snakket Holmen om den øvre aldersgrensen i staten. Akademikerne mener denne må heves fra 70 til 72 år slik at den samsvarer med arbeidsmiljølovens ordinære aldergrense, og på sikt bør den øvre aldersgrensen avvikles.

- Ikke bare er dette sentralt for at samfunnet skal få nyttiggjøre seg seniorers kompetanse, men en slik endring er også viktig for å at arbeidstakere skal få mulighet til å kompensere for levealdersjusteringen, sa Holmen.

Aldersgrenser har en sterk holdningsskapende kraft, understreket han: 

- Aldersgrenser påvirker den alminnelige oppfatning om hva som er passende avgangsalder. Dette kan motvirke arbeidslinjen og målet om høyere sysselsettingsandel i Norge.