Statsbudsjettet: — Å trygge velferden og klimaendringer vil kreve mye av oss

Næringsrettet forskning, bedre vilkår for gründere og en tydeligere satsing på klimavennlig teknologi var viktige temaer da Akademikerne møtte i budsjetthøring i Næringskomiteen.
Statsbudsjettet: -- Å trygge velferden og klimaendringer vil kreve mye av oss
– Omstilling krever tilvekst av nye foretak. Da er vi avhengige av å ha gode rammevilkår og et effektivt virkemiddelapparat, sa leder Kari Sollien i høringen. Foto: Thomas Eckhoff
25. oktober, 2021 – Oppdatert 26. oktober, 2021

Mandag deltok Akademikerens leder Kari Sollien på høringen i Næringskomiteen om statsbudsjettet for 2022. 

Ifølge NHOs Veikart for fremtidens næringsliv må vi skape 250 000 nye arbeidsplasser i privat sektor innen 2030 for å trygge velferden. 

– Det vil kreve mye av oss, både som individer og samfunn. I tillegg står vi overfor store utfordringer knyttet til klimaendringer og det grønne skiftet, sa leder i Akademikerne, Kari Sollien under høringen.

Akademikerne mener derfor budsjettet må prioritere grundervilkår, forskning og større satsing på klimavennlig teknologi og innovasjon. 

– Omstilling krever tilvekst av nye foretak. Da er vi avhengige av å ha gode rammevilkår og et effektivt virkemiddelapparat, sa Sollien.

Hun pekte særlig på behovet for å forbedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende, ordninger som ivaretar inntektssikring og sykelønn, men også bedre muligheter for pensjonssparing og muligheter for minstefradrag for enkeltpersonforetak. 

– Vi er fornøyde med at regjeringen lover å utrede og forbedre disse i regjeringsplattformen, sa Sollien og ba Stortinget om å følge opp at regjeringen leverer på dette. 

Næringsrettet forskning

Den nye regjeringen vil øke FoU-investeringene til tre prosent av BNP innen 2030. 

– Vi mener at det offentlige må investere minst 1,25 prosent for å nå målet. Dette er i tråd med Europakommisjonens anbefaling og tilsier et samlet forskningsbudsjett på i overkant av 50 milliarder kroner. Dette er nødvendig for å legge til rette for mer forskning, innovasjon og utvikling i næringslivet, sa Sollien.

Hun pekte videre på instituttsektoren som et viktig satsningsområde. 

– Det er bra at man trapper opp på de teknisk-industrielle instituttene, men vi etterlyser fortsatt en opptrappingsplan for en styrket basisfinansiering i hele instituttsektoren, sa Sollien.

Akademikerne mener at ordningen «Innovasjonsprosjekter i næringslivet» må styrkes med minst 300 millioner. 

– Her ligger det mye uforløst potensial for å øke FoU-innsatsen i næringslivet. Det var rekordstor søkning i 2020 og 2021, og mange gode prosjekter har blitt avvist, sa Sollien.

Mer penger til Grønn plattform

Akademikerne mener det er positivt at Grønn plattform styrkes med en ny utlysning på ca. 250 mill. Samtidig ser vi at det er stor interesse — det er i år søkt om 4,2 milliarder. Sollien ba Stortinget om å styrke ordningen med ytterligere 200 millioner.

Les det skriftlige innspillet her.