Nyheter

Ønsker tettere samarbeid med arbeidslivet

- Utdanningene må gi studentene et godt fundament som gjør dem omstillingsdyktige og innovative i et arbeidsliv som er i stadig endring. Samarbeid mellom arbeidsliv og universitets- og høyskolesektoren er viktig for å lykkes, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

Ønsker tettere samarbeid med arbeidslivet
- Jeg er glad vi har fått gjennomslag for at ordningene i Lånekassen skal bli mer fleksible. Dette vil gjøre det enklere for mange å ta etter- og videreutdanning, sier Akademikernes leder Kari Sollien Foto: privat
15. mars, 2021 – Oppdatert 15. mars, 2021

Fredag 12. mars la Kunnskapsdepartementet frem Arbeidslivsrelevansmeldingen. Meldingen ser på hvordan man kan sikre bedre kontakt mellom studenter og arbeidsliv. Aktørene må styrke samarbeidet på tvers av sektorene og på flere nivå, høyere utdanning må bli mer åpen og tilgjengelig for flere, mer studentaktive lærings- og undervisningsformer og mer og bedre praksis, er hovedforslaget fra regjeringen.

- Grunnutdanningene gir studentene en solid basiskompetanse for et livslangt arbeidsliv, som de kan bygge videre på. Praksis og studentaktiv læring vil gi studentene mulighet til å omsette den basiskunnskapen de har i faget til å løse konkrete arbeidsrelevante problemstillinger. Det er bra, sier Sollien. Sollien presiserer at aktørene for å lykkes må ha et langsiktig syn på arbeidslivsrelevans da studentene møter et arbeidsliv i stadig endring.

Akademikerne er opptatt av at utdanningen holder høy kvalitet og at det er tett kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet.

- Tett dialog mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet de utdanner til er grunnleggende. Det mest fruktbare er at dette skjer nærmest mulig den enkelte utdanning, gjerne på studieprogram- og instituttnivå. Her burde meldingen vært tydelig, sier Sollien. 

Gjennomslag på livslang læring

Meldingen foreslår å gjøre ordningene i Lånekassen mer fleksible slik at de er bedre tilpasset livslang læring. Departementet forslår videre å gi det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i oppgave å samordne overlappende deler av kvalitetsprogrammene og kompetanseprogrammet slik at det blir en enkel tilskuddsordning for fleksibel utdanning som svarer til arbeidslivets behov. Akademikerne er positive til begge tiltakene. 

- Jeg er glad vi har fått gjennomslag for at ordningene i Lånekassen skal bli mer fleksible. Dette vil gjøre det enklere for mange å ta etter- og videreutdanning, sier Akademikernes leder Kari Sollien. 

Sollien er også glad regjeringen etter forslag fra Akademikerne vil rydde opp i alle tilskuddsordningene til utvikling av etter- og videreutdanningstilbud, slik at det blir lettere for institusjonene å søke tilskudd.

Akademikerne mener meldingen peker på flere gode forslag som kan bidra til at vi lykkes med å øke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning, men stiller spørsmål ved om de er forpliktende nok. 

- Vi mener at Kunnskapsdepartementet i styringsdialogen må være tydelig på hva forventingene til institusjonen er – og følge opp med ressurser. Det er avgjørende at institusjonene får ressurser og økonomisk handlingsrom til å kunne tilpasse seg økte krav om arbeidslivsrelevans, sier hun. 

Se Akademikernes høringsinnspill til Stortingsmeldingen.