Nyheter

- Må prioritere åpne campuser

- Campus er hjertet i universitetene. Læring og ny innsikt oppstår i møtet mellom undervisere og studenter og mellom studenter, og det er her faglige og sosiale fellesskap skapes. Det er viktig at åpne campus blir prioritert i smittevernarbeidet, sier Kari Sollien.

- Må prioritere åpne campuser
- Det er viktig nå å jobbe med tiltak som gjør det mulig å ha åpne campus, mener Kari Sollien
11. februar, 2021 – Oppdatert 11. februar, 2021

Seks av ti studenter oppgir at de ikke har en fullgod arbeidsplass hjemme, halvparten har vært mer ensomme og åtte av ti har savnet det sosiale studiemiljøet. Dette er tall som kommer frem i studiebarometeret, en undersøkelse blant 30 000 studenter. Undersøkelsen viser samtidig at studentene bruker mer tid på egenstudier enn før.

Berømmer studentenes innsats

- Smitteverntiltakene har rammet studentene tungt, og det går ut over både læringsmuligheter og psykiske helse. Det at studentene bruker mer tid på egenstudier under så krevende forhold vil jeg berømme dem for, sier Sollien. 

Undersøkelsen viser at nesten all undervisning har foregått digitalt etter at campus stengte 12. mars i fjor. Kun fire av ti oppgir at de hadde et egnet sted å studere da campus stengte, og like mange oppgir at plassmangel hjemme var en hindring for å delta i den nettbaserte undervisningen. Sollien mener dette er bekymringsfullt.

- I arbeidslivet er vi opptatt av at alle har gode arbeidsforhold. Undersøkelsen viser at studenter har arbeidsforhold vi aldri ville akseptert i arbeidslivet, sier Sollien. 

Dårligere læringsutbytte

På alle utdanninger oppga et flertall av studentene at det faglige utbyttet har blitt dårligere. Omfanget av praksisperioder ble redusert i de fleste fag. Blant odontologi og bioingeniør-studenter opplevde ni av ti dette. Det er også en markant nedgang i tiden brukt på organiserte læringsaktiviteter.

- Det er viktig nå å jobbe med tiltak som gjør det mulig å ha åpne campus med lesesaler, laboratorier og arealer hvor studentene kan jobbe med studiene samtidig som smittevernet blir ivaretatt, sier Sollien. 

Sollien mener det er viktig at studentene blir aktivt ivaretatt og at lærestedene lærer av hverandre.

- Undersøkelsen viser at utdanningsinstitusjonene i veldig ulik grad har fulgt opp studentene under pandemien. Det er viktig at institusjonene lærer av hverandre slik at studentene får gode tilbud uavhengig av hvilket studium og studiested de har valgt, sier hun. 

Dette er noen av funnene i rapporten: 

  • Rundt halvparten av studentene sier at de har vært mer ensomme 
  • Om lag åtte av ti har savnet det sosiale studiemiljøet.
  • To av tre opplevde det som vanskeligere å strukturere studiehverdagen.
  • Studentene har brukt omtrent like mye tid samlet på studier i år som i tidligere år, men noe mindre tid på organiserte læringsaktiviteter og noe mer på egenstudier.
  • 70 prosent opplevde i liten eller ingen grad å få økonomiske problemer som følge av permittering eller mindre deltidsjobbing, mens dette er en realitet for 20 prosent.
  • 70 prosent av studentene oppgir at de ikke hadde noe nettbasert undervisning før nedstengningen. Av disse mener sju av ti at de har fått et dårligere faglig utbytte av undervisningen etter innføringen av smitteverntiltak. Omtrent like stor andel synes undervisning på nett var mindre motiverende.

På tross av at koronapandemien medførte betydelige endringer i 2020, viser resultatene at norske studenter overordnet sett er fornøyde med studieprogrammet de går på. Sammenlignet med forrige runde av Studiebarometeret i 2019 er det en nedgang i 2020, men denne nedgangen er forholdsvis liten.

Studiebarometeret er en undersøkelse som gjennomføres hvert år, og måler trivsel og opplevelse av faglig kvalitet. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, og totalt inngår rundt 1 800 studieprogrammer. I år har studentene fått egne spørsmål om hvordan koronasituasjonen har påvirket studielivet faglig og sosialt. Om lag 30 000 studenter har svart på spørsmål i årets undersøkelse som ble gjennomført i oktober og november i fjor.