Nyheter

Må bedre arbeidsvilkårene i UH-sektoren

- Mange ansatte ved universitetene går på midlertidige kontrakter og lever med stor usikkerhet om videre karrieremuligheter. Dette hindrer rekruttering og svekker utdanningsinstitusjonene våre. Skal regjeringen lykkes med å styrke kvaliteten på forskningen og utdanningen må den gjøre det mer attraktivt å jobbe i sektoren, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Må bedre arbeidsvilkårene i UH-sektoren
Når stadig flere arbeidsoppgaver kommer til uten at det tilføres mer ressurser blir arbeidsbelastningen stor og tiden til undervisning og forskning spises opp, sier Kari Sollien.
10. september, 2021 – Oppdatert 10. september, 2021

Regjeringen er i gang med å revidere Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Akademikerne mener regjeringen må adressere arbeidsforholdene i sektoren i den reviderte planen.

- Våre medlemmer trekkes til sektoren for å forske, følge sin nysgjerrighet og gi studenter kunnskap de trenger for å løse samfunnsutfordringene. Det de møter er en arbeidshverdag der de bruker mye tid på søknader og administrasjon. Når stadig flere arbeidsoppgaver kommer til uten at det tilføres mer ressurser blir arbeidsbelastningen stor og tiden til undervisning og forskning spises opp, sier hun. 

Akademikerne mener også den offentlige investeringen i forskning må økes, ikke minst for å møte klima- og helseutfordringer. Akademikerne krever også egne opptrappingsplaner for basisfinansieringen av instituttsektoren og for grønn omstilling.

- Norge skal bli et lavutslippssamfunn der produksjon av varer og tjenester skal skje uten klimaavtrykk. Dette krever ny kunnskap og innovasjon. Derfor er det viktig at det offentlige investerer i forskning og stimulerer til økte forskningsinnvesteringer i næringslivet. 

Den offentlige FoU-innsatsen bør utgjøre minst 1,25 prosent av BNP. De siste årene har forskningsinnsatsen flatet ut. Forskningsbudsjettets andel av BNP ligger i år på 1,10 prosent, 0,01 prosentpoeng over innsatsen i 2017. 

Hovedorganisasjonen mener at langtidsplanen er et godt utgangspunkt og verktøy for planlegging, prioritering og koordinering av kunnskapspolitikken. I høringsinnspillet til regjeringen skriver Akademikerne at FNs bærekraftsmål, med særlig vekt på klima og miljø, må være retningsgivende for satsinger innenfor høyere utdanning og forskning i den kommende perioden.