Nyheter

Fougnerutvalget: Vil styrke arbeidstakeres rettigheter

Arbeidstakerorganisasjonene vil stramme inn mulighetene for bruk av midlertidige stillinger. Akademikerne mener det er viktigst å få ned den langvarige midlertidigheten.

Fougnerutvalget: Vil styrke arbeidstakeres rettigheter
23. juni, 2021 – Oppdatert 23. juni, 2021

– Universitet- og høyskoleansatte jobber ofte årevis i midlertidige stillinger før de får fast jobb. Det har vært gjort forsøk på å få ned midlertidigheten i denne sektoren i mange år, men den er fortsatt betraktelig høyere enn i resten av arbeidslivet. Det må tas større grep, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

LES MER: Nye forslag til fremtidens arbeidsliv

Flere faste jobber

Onsdag overleverte Fougnerutvalgets sin rapport til arbeidsministeren. Utvalget ble satt ned av regjeringen høsten 2019 for å se på tilknytningsformer og organisering med tanke på endringene i fremtidens arbeidsliv. 

Advokat Jan Fougner har ledet arbeidet i utvalget. Partene i arbeidslivet og uavhengige eksperter har deltatt i utvalget. 

Flertallet i Fougnerutvalget vil ta flere grep for å bedre arbeidstakernes rettigheter. Midlertidigheten i universitets og høyskolesektoren er betraktelig høyere enn i resten av arbeidslivet, og mange går årevis i midlertidige stillinger. 

Tall for 2020 viser at 13,2 prosent av forskere og undervisere ved universitetene var ansatt i midlertidige stillinger. Tar vi med åremålsstillinger er tallet 24 prosent. I resten av arbeidslivet er tallet til sammenligning 8,4 prosent (SSB). Flertallet i utvalget mener derfor regler og praksis for midlertidighet i sektoren må utredes. 

– Høy midlertidighet gjør en forskningskarriere lite attraktivt. Vi går glipp av mange av de beste hodene fordi utsiktene til fast jobb er dårlige. Norge har ikke råd til å sløse bort dyktige forskertalenter. 

Samtidig vil flertallet ta bort den generelle muligheten til å ansette midlertidig i 12 måneder, en regel som ble innført i 2015. Flertallet vil også styrke retten til fast ansettelse ved å sette en absolutt grense ved tre års midlertidighet. Det understreker at fast ansettelse er normalen i norsk arbeidsliv. -

– Vi står samlet på arbeidstakersiden om å redusere bruken av midlertidige stillinger. Trygge jobber er viktig for alle, uavhengig av utdanning og yrke. Det blir vanskeligere å planlegge livet sitt når man ikke vet hvor lenge man har jobb, og det er vanskeligere å få boliglån når du ikke har fast jobb.

Tryggere rammer for selvstendige

Flertallet i utvalget mener at koronapandemien har synliggjort behov for sosialt sikkerhetsnett for frilansere og selvstendige oppdragstakere og anbefaler også at dette utredes.

– Det har vært viktig for oss å sikre det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendige oppdragstakere. En utredning er et viktig skritt på veien til bedre rettigheter også for disse gruppene, sier Sollien.

Flere rettigheter for ansatte i konserner

Konserndannelser er blitt stadig mer vanlig og en million arbeidstakere arbeider i konsernlignende foretak. Flertallet i utvalget vil styrke disse arbeidstakernes rettigheter og mener at ansatte som mister jobben i et konsern eller gruppe av virksomheter som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse skal ha fortrinnsrett til ny jobb der det finnes relevante jobber også andre steder i konsernet. 

Les mer om forslagene i rapporten her.