Nyheter

Akademikerne kritiske til Frps og SVs pensjonsforlag

Leder Kari Sollien advarer mot å gjøre store endringer i pensjonssystemet uten å se dem i en helhetlig sammenheng – og før utvalget som skal evaluere pensjonsreformen er ferdig.

Akademikerne kritiske til Frps og SVs pensjonsforlag
- Akademikerne anbefaler sterkt at Stortinget avventer utvalgets arbeid før større beslutninger om pensjonssystemet fattes, sa Kari Sollien under høringen.
06. januar, 2021 – Oppdatert 06. januar, 2021

Akademikerne deltok onsdag i høringen om SV og Frps pensjonsforslag, «Anstendighetsløft for pensjonister». Forslaget innebærer blant annet å gi pensjonistene forhandlingsrett, en ny måte å regulere pensjoner under utbetaling, og å heve minstepensjonistene.

- Forslaget innebærer dessverre at en tar tak i enkeltheter i pensjonssystemet og foreslår til dels store endringer, uten at å se alt i en helhetlig sammenheng, sa Akademikernes leder Kari Sollien i høringen, som møtte sammen med Anders Kvam, Akademikernes representant i evalueringen av pensjonsreformen.

Sollien viste til det nylige nedsatte pensjonsutvalget i sin innledning: 

- Akademikerne anbefaler sterkt at Stortinget avventer utvalgets arbeid før større beslutninger om pensjonssystemet fattes.

Pensjonssystemet må være bærekraftig 

Frp og SV foreslår også å endre dagens regulering av alderspensjonene, en endring Akademikerne i utgangspunktet støtter. Pensjonsreformens intensjon var at pensjon under utbetaling årlig skulle reguleres til gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Pensjonistene har imidlertid mistet kjøpekraft som følge av ordningen de siste årene.

- Endringen vil imidlertid få konsekvenser i mange andre lover og deler av pensjonssystemet. Stortinget er derfor nødt til å vente på evalueringsutvalgets utredning, slik at vi sikres en god og langsiktig løsning, sa Sollien. 

Partiene foreslår også å heve minstenivået på pensjonene. Sollien er opptatt av pensjonssystemets bærekraft over tid – og at arbeid skal gi en reell uttelling på pensjonsnivået. 

- Vi er opptatt av legitimiteten til pensjonssystemet, og minstenivåene må ses opp mot nivåene i pensjonssystemet ellers. En eventuell økning må også utredes i lys av systemets økonomiske bærekraft, sa Sollien, og anbefalte igjen å avvente evalueringsutvalgets utredning. 

Nei til forhandlingsrett og pensjonistdeltakelse i TBU

Akademikerne er også imot forslaget om å gjeninnføre forhandlingsretten til pensjonistene: Pensjonene må baseres på lønns- og prisveksten, og det er derfor ikke rom for å forhandle frem de årlige pensjonsreguleringene. 

- Akademikerne kan heller ikke støtte at andre organisasjoner skal ha forhandlingsrett i regulering av pensjonene til våre egne pensjonistmedlemmer. Dagens ordning med drøftingsrett er tilstrekkelig, sa Sollien.

Representantforslaget inneholder også et forslag om Pensjonistforbundets deltakelse i Teknisk beregningsutvalg (TBU). Akademikerne og de andre hovedorganisasjonene sendte før jul et felles brev til Stortinget der organisasjonene er svært kritiske. TBU er en viktig del av trepartssamarbeidet og lønnsoppgjørene, og Akademikerne frykter at deltakelse fra ulike interesseorganisasjoner vil svekke legitimiteten til utvalget. 

- TBUs mandat er koblet direkte til lønnsoppgjørene, der tariffavtalene skal forhandles. Regulering av pensjon er ikke regulert gjennom tariffavtaler og en del av lønnsdannelsen i Norge, det fastsettes av Stortinget, sa Sollien i høringen.