Nyheter

- Viktig at permitterte som mottar dagpenger får studere

– Flere hundre tusen arbeidstakere er permitterte og kan bli gående hjemme i lang tid. Jeg er glad Stortinget åpner for at permitterte og arbeidsledige kan ta utdanning mens de går på dagpenger. Vi må bygge kompetanse og gjøre Norge rustet til å komme ut av krisen, sier Sollien.

- Viktig at permitterte som mottar dagpenger får studere
- Jeg er glad Stortinget åpner for at permitterte og arbeidsledige kan ta utdanning mens de går på dagpenger, sier Akademikernes leder Kari Sollien..
31. mars, 2020 – Oppdatert 31. mars, 2020

Stortinget ble i dag enige om en ny krisepakke for norske virksomheter og arbeidstakere. Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med partene i arbeidslivet, vurdere en midlertidig endring av dagpengeregelverket.

- Akademikerne har lenge jobbet for at for å åpne for at permitterte kan ta studiepoeng uten å miste dagpengene. Stadig flere høyt utdannede permitteres, og muligheten til å studere og styrke kompetansen er viktig, sier Sollien. 


Flertallet på Stortinget tar til orde for å opprette en ny, midlertidig søknadsbasert ordning der tilbydere av videregående opplæring, fagskoler, høyere utdanning og studieforbund kan gis støtte til å raskt utvikle og gjennomføre tilpassede digitale opplegg for arbeidstakere særlig utsatte for permittering og ledighet. Stortinget ber regjeringen komme raskt tilbake med et konkret forslag til kompetansehevingstiltak med en ramme på 150 mill. kroner. 

- Når permitterte og arbeidsledige får anledning til å ta kompetansebyggende kurs må også modulbaserte og digitale opplæringstilbud raskt komme på plass. Eksisterende kurs må raskt gjøres tilgjengelig, men dette krever midler til digitalisering, sier Sollien, som understreker at tildelingene bør skje fortløpende.

Kari Sollien er også tilfreds med at det settes av 1 milliard kroner til økte stipender til studenter for å kompensere for tapte inntekter. 

- Mange studenter har vært avhengig av deltidsjobb for å dekke løpende utgifter. Jeg er glad Stortinget nå setter av en milliard kroner til økte stipender slik at studenter får den stabiliteten og tryggheten de trenger til å gjennomføre studiene sine, sier Kari Sollien. 

Penger til kommunene

Stortinget øker rammen til kommunene med 3,75 milliarder, og den fylkeskommunale rammen med 1 milliard kroner, bedriftene får midlertidig lavere satser på merverdiavgift, og det settes av midler til infrastrukturprosjekter. 

- Næringslivet trenger gunstige rammebetingelser fremover. Jeg er glad Stortinget reduserer avgifter og varsler nye investeringer i blant annet rassikring, infrastruktur og miljøteknologiordningen. Dette er viktig for å sikre arbeidsplasser og å skape økt aktivitet i norsk økonomi når smitteverntiltakene etter hvert trappes ned, sier Sollien. 

Må legge til rette for teknologiutvikling og ny virksomhet 

Stortinget ber regjeringen gjøre en investeringsbeslutning for karbonfangst- og lagring innen budsjettet for 2021 legges frem. Stortinget ber også regjeringen om å legge frem en finansieringsmodell for å sikre utbygging og realisering av havvind og tiltak for å få i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter i revidert nasjonalbudsjett i mai. 

- Dette er veldig gledelig. Legger vi til rette for nye miljøvennlige teknologier og virksomheter får vi flere bein å stå på og bidrar til omstilling mot lavutslippssamfunnet, sier Sollien. Sollien forventer at regjeringen i neste fase foreslår ytterligere investeringer som kan bidra til økt aktivitet, sysselsetting og innovasjon 

- Det er viktig at det offentlige investerer i forskning, teknologiutvikling og risikoreduserende tiltak i nedgangstider. Erfaringer fra tidligere økonomiske nedgangstider er at næringslivet kutter i sine FoU-investeringer, sier hun. 

Stortinget ga også sin støtte til regjeringens kompensasjonsordning, på 20 milliarder i måneden ut mai. Detaljene for kompensasjonsordningen presenteres av regjeringen på fredag 3. april.