Nyheter

- Viktig å satse på forskning og nyskaping

- Vi trenger tiltak som får fart på økonomien og bidrar til omstilling av samfunnet i en mer klimavennlig retning. Det krever at vi legger til rette for ny virksomhet og nye næringer, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

- Viktig å satse på forskning og nyskaping
Illustrasjonsfoto
29. mai, 2020 – Oppdatert 29. mai, 2020

Akademikerne har etterlyst en økt satsing på forskning knyttet til energieffektivisering, havvind og andre fornybare energikilder.

- Ved å satse på forskning nå legger vi grunnlaget for etablering av nye arbeidsplasser på lang sikt. Vi trenger forskning for å skape nytt, finne nye klimaløsninger og utvikle ny teknologi. Det er et gjennomslag at regjeringen målretter tiltak mot forskning og utvikling av grønne teknologier. Skal den være kraftfull må innsatsen trappes opp over tid, sier Kari Sollien. 

Tiltakspakken som regjeringen la frem i dag rommer totalt 3,6 milliarder kroner som skal støtte næringslivet og samtidig få ned klimagassutslippene i Norge. Pengene retter seg inn mot teknologi og bedrifter i alle livsfaser: Forskning og utvikling, gründervirksomhet og finansiering av større prosjekter hos etablerte bedrifter.

To milliarder kroner går til Enova under et eget mandat. Pengene skal særlig gå til teknologiutvikling i industrien. En milliard kroner skal fordeles over tre år til en «grønn plattform» i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og selskapet for industrivekst, Siva. Der skal bedrifter konkurrere om å utvikle ny, klimavennlig teknologi.

- Glad instituttsektoren får krisehjelp

Regjeringen foreslår en bevilgning på 260 millioner kroner til de teknisk-industrielle instituttene og de marine primærnæringsinstituttene. I tillegg foreslås 15 millioner kroner til Norsk institutt for bioøkonomi og Veterinærinstituttet.

- Forskningsinstituttene er en viktig samarbeidspartner for næringslivet og bidrar til viktig utviklingsarbeid i mindre virksomheter uten egne utviklingsmiljøer. Når næringslivet nå kutter i sine FoU-investeringer rammer dette instituttsektoren hardt. Akademikerne har foreslått å øke bevilgningene til instituttsektoren med 700 millioner kroner. Jeg er likevel glad regjeringen kompenserer instituttene, slik at de kan drive videre og bevare gode fagmiljøer gjennom krisen de er i, sier Sollien.

- Viktig å stimulere til aktivitet 

Regjeringen foreslår å bruke 2,5 milliarder på vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene. Målet er å bidra til økt aktivitet og arbeid i kommunene.

— Det er nå viktig at kommunene raskt setter i gang byggeprosjekter og kjøp av vedlikeholds- og anleggstjenester for å sikre arbeidsplasser, sier Sollien. 

Sollien er også glad regjeringen vil ruste opp studentboliger. Om lag 700 eldre hybler oppgraderes til dagens standard både når det gjelder funksjonalitet, klima og miljøkrav. 

Etterlyser investering i karbonfangst og lagring

Sollien etterlyser en investeringsbeslutning på fangst og lagring av CO2 (CCS). Beregneringer gjort av Sintef viser at en satsing kan gi 30- 40 000 nye arbeidsplasser frem mot 2050, og opptil 70 000 nye jobber med ringvirkningene. I tillegg vil konkurransekraften for flere hundre tusen eksisterende norske arbeidsplasser styrkes. 

- Fangst og lagring av Co2 er helt nødvendig for å nå målene i Parisavtalen. Norge kan ligge i front av utviklingen og å skape nye arbeidsplasser. Skal vi lykkes må regjeringen bidra med investeringer, sier Sollien, som forventer at investeringsbeslutningen blir tatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. 

Andre tiltak i krisepakken:

  • Tilrettelegging av forsknings- og undervisningsareal. Regjeringen bevilger 100 millioner kroner ekstra til tilskuddsordningen for oppgradering og tilpasning av forsknings- og undervisningsareal i UH-sektoren. Det gir institusjonene rom for å gjennomføre oppgraderinger og tilpasninger for å møte nye og endrede behov.
  • Grønn skipsfart. Regjeringen foreslår å opprette en egen låneordning under Innovasjon Norge for skip i nærskipsfart og fiskefartøy.
  • Klimatiltak i kommune. Klimasats foreslås styrket med 50 millioner kroner. Gjennom Klimasats kan kommuner og fylkeskommuner søke om støtte til prosjekt som kutter klimagassutslepp og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.
  • Styrket satsing på hydrogen. Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd for å fremme innovasjon og omstilling i norsk næringsliv. Her ligger en styrket satsing på hydrogen og andre former for grønn energi.
  • Mer til flom- og skredsikring. Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 65 millioner kroner til NVEs arbeid med å forebygge flom- og skredskader i 2020.
  • Økt tilskudd til NORWEP. Regjeringen foreslår øke det statlige tilskuddet til NORWEP for 2020 med 20 millioner kroner, til 54 millioner kroner. NORWEP fremmer kompetanseoverføring, grønn næringsutvikling og internasjonalisering.
  • Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til etablering av et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Olje- og energidepartementet tildeler i tillegg 10 millioner kroner til et prosjekt knyttet til utviklingen av leverandørkjeder og leveransemodeller for vindkraft til havs.