Nyheter

Utvidelse av kompensasjonsordningen og ny lønnstilskuddsordning

Regjeringen forlenger nå kompensasjonsordningen for dekning av faste kostnader. Fra oktober åpnes det også for at bedrifter som tar permitterte tilbake kan søke om lønnstilskudd. Les mer om ordningene her.

Utvidelse av kompensasjonsordningen og ny lønnstilskuddsordning
Kompensasjonsordningen og lønnstilskudd skal hjelpe bedrifter som sliter som følge av koronakrisen. Foto: colour​box​.com
03. juli, 2020 – Oppdatert 03. juli, 2020

Endringer i kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for bedrifter kom på plass i april, for dekning av uunngåelige faste kostnader. Ordningen gjelder nå også for juni, juli og august, men med noen endringer. Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet nå endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Egenandelen i kompensasjonsordningen som var 10 000 kroner for mars og 5 000 kroner for april, er nå tatt bort for månedene mai, juni, juli og august.

Maksimalt tilskudd per kalendermåned til et foretak er 80 millioner kroner i månedene mars, april og mai. For juni og juli er maksimalt tilskudd per kalendermåned 70 millioner kroner. I august er maksimalt tilskudd redusert til 50 millioner kroner. Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden. Kompensasjonsgraden av kostnadene blir redusert fra 80 prosent til 70 prosent i juni og juli og 50 prosent i august.

Fristen for å søke om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall i månedene mars, april og mai er 31. juli 2020. For søknader om tilskudd for månedene juni, juli og august er fristen satt til 31. oktober.

For mer informasjon, se www​.kom​pen​sasjon​sor​d​ning​.no

Lønnsstøtte for å ta tilbake permitterte arbeidstakere

Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. De får utbetalt inntil 15 000 kroner per ansatt per måned. 

Ordningen gjelder for selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen. Ordningen kan benyttes helt uavhengig av andre ordninger. 

Tilskuddssøknadene leveres på lonnstil​skudd​.no fra oktober. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig høsten 2020. Oppfyller søknaden kriteriene, blir pengene utbetalt i etterkant.

Slik er rammene for ordningen:

 • Tilskuddsordningen gjelder for enkeltpersonforetak og selskap, samt for institusjon eller organisasjon som omfattes av skatteloven § 2 – 32.
 • Arbeidsgivere kan søke om støtte for å ta permitterte tilbake for kalendermånedene juli og august, eller bare august. For å få støtte for begge månedene må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. juli, for å få støtte for august må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. august.
 • Den ansatte må tilbake i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.
 • Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, og være i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for.
 • Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før tidligst 1. oktober 2020.
 • Ordningen er ikke til hinder for at den ansatte som tas tilbake fra permittering avvikler ferie i perioden.
 • Virksomheter som mottar støtte kan ikke permittere andre ansatte eller si opp ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 28. mai til 1. september.
 • Enkeltpersonforetak og selskap må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent for å kunne få tilskudd.
 • Virksomheter som har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent, gis tilskudd på maksimalt 15 000 kroner per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering.
 • Institusjon eller organisasjon som ikke driver skattepliktig virksomhet, gis tilskudd på maksimalt 10 000 kroner per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering. Her kreves det ikke omsetningsfall.
 • Tilskuddet for å ta lærlinger tilbake beregnes etter de samme reglene som for andre ansatte, men er begrenset oppad til 10 000 kroner.
 • Tilskuddets størrelse graderes etter stillingsprosent ved permitteringstidspunktet og permitteringsgrad per 28. mai 2020.
 • Arbeidsgivere søker etterskuddsvis om lønnsstøtte. Søknadsportalen skal etter planen åpne i oktober, og forvaltes av Skatteetaten.

Se lonnstil​skudd​.no for mer informasjon.